Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​การกำกับรายงานทางเงินและผู้สอบบัญชี

 

2. การกำกับดูแลผู้สอบบัญชี  


ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่กิจการเปิดเผย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ ก.ล.ต. จะติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีสากล โดยเป็นการกำกับดูแลทั้งในด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย และคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทย  ก.ล.ต. จึงมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีทั้งในระดับสำนักงานและคุณภาพของแต่ละงานสอบบัญชี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีทั้งในระดับสำนักงานสอบบัญชีและระดับรายบุคคล โดยสรุปหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ดังนี้


 

2.1 สรุปหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

2.2 รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ ​

2.3 รายชื่อผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบ

2.4 กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

2.5 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

2.6 Quality Assurance & Review​

2.7 Independent Audit Oversight

2.8 Handbook for approval of foreign auditors​

2.9 เอกสารประกอบการบรรยาย

2.10 ความร่วมมือกับต่างประเทศ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ​่ายกำกับการสอบบัญชี

โทรศัพท์ 0-2263-6097 หรือ 0-2263-6096​