Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้


 

ตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศที่เป็นเงินบาท  


 

สรุปหลักเกณฑ์​

 

  แบบ PP-วงแคบ ​แบบ II แบบ HNW​ แบบ PO
การอนุญาต ​ 
คุณสมบัติอนุญาต

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้/พันธบัตร เท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตร ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

- ให้ขายเฉพาะบุคคลที่รู้จัก issuerหรือ II
หรือ HNW

- กรณีเสนอขาย HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer ต้องจัดให้มีตัวกลาง

- ดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

- แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้/พันธบัตร เท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตร ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (เกณฑ์เดิม)

- ดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

- แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้/พันธบัตรเท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. ดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

2. แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

3. งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า
ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร/กรรมการ (ยกเว้นเสนอขายโดยรัฐบาลต่างประเทศ)

4. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

5. แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดอายุตราสาร

6. ไม่มีเหตุควรสงสัยว่า lead regulator ด้านตลาดทุนจะไม่ให้ความร่วมมือแก่ ก.ล.ต.

7. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต.ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

8. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้/พันธบัตร เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. ดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

2. แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

3. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศกำหนด

4. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

5. แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดอายุตราสาร

6. ไม่มีเหตุควรสงสัยว่า lead regulator ด้านตลาดทุนจะไม่ให้ความร่วมมือแก่ ก.ล.ต.

7. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

8. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือ สร้างข้อมูล เป็นต้น

9. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้
เงินกู้ยืม

10. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

มูลค่าหน้าตั๋วเงิน - - - -
fast track - - - -
ระยะเวลาการ
สอบทาน +พิจารณา
- - พิจารณา 15 วัน สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน
ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต -

-

 

10,000 บาท/
2 ปี (MTN)
หรือ 10,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/
2 ปี (MTN)
รือ 30,000 บาท/ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล (filing)
แบบ filing - ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet -
มี มี มี
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet - -

  - key financial ratio    

  - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลางในการทำหน้าที่ product screening บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ในกรณีเสนอขายต่อ HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer - บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ทรัสตี - (ยกเว้นมีประกัน) -(ยกเว้นมีประกัน) มี มี
ระบบ MTN - มี มี มี
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA - บังคับ บังคับ บังคับ
Rating -
-
-
ต้องจัดให้มี rating

 

​​

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​​