Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​ตราสารหนี้


 การเสนอขายหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Bond) หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)

 ​

 สรุปหลักเกณฑ์​


  แบบ PP​-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO
การอนุญาต
คุณสมบัติอนุญาต

- ขายได้เฉพาะ​​
หุ้นกู้ท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

- ให้ขายเฉพาะบุคคลที่รู้จัก issuer หรือ II
หรือ HNW

- กรณีเสนอขาย HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer ต้องจัดให้มีตัวกลาง

 

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้ท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (เกณฑ์เดิม)

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้ท่านั้น
- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยกรรมการ/ผู้บริหาร

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4.ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่​เกี่ยวข้องเฉพาะ 
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต.ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด
ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพรางหรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

6. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบ
ที่กำหนด

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้ท่านั้น
- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต.ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก
มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล
เป็นต้น

6. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้
เงินกู้ยืม

8. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

fast track - - - มี fast track ถ้าหาก issuer มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ระยะเวลา   
การสอบทาน + พิจารณา
- - พิจารณา 15 วัน

fast track:
สอบทาน = 10 วัน กรณีข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่ ก.ล.ต. กำหนด
              = 30 วัน สำหรับกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกำหน​ดสิทธิตัวอย่างที่ ก.ล.ต. กำหนด  
พิจารณา = 14 วัน

ปกติ:
สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน

ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต -

-​

10,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง
การเปิดเผยข้อมูล (filing)

​แบบ filing​
​​

-​

​ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

​ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

​เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้​ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet

​-

​มี

​มี

​มี


การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet

​-

​-

​- key financial ratio    
 - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
 - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลางในการทำหน้าที่ product screening

​บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ในกรณีเสนอขายให้ HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer

​-

​บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่
จำหน่ายตราสารหนี้

​fast track: บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้

ปกติ: ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

​- (ยกเว้นมีประกัน)

​- (ยกเว้นมีประกัน)

​มี

​มี

​ระบบ MTN

​-​

​-

​-

​-

​ขึ้นทะเบียน ThaiBMA

​-

​เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว

​เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว

เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว​

​​

​Rating

-

-

ต้องจัดให้มี rating

ต้องจัดให้มี rating


 

​​
คู่มือ/แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง​


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​