Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Activities
ก.ล.ต. เสริมสร้างศักยภาพ CFO
​เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงานสัมมนา “CFO in the new financial world” ให้ CFO ตระหนักถึงหน้าที่ในการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและติดตามพัฒนาการเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินและช่องทางในการระดมทุนใหม่ ๆ  ที่อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเร็ว ๆ นี้
ก.ล.ต. เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต.
​ก.ล.ต. ทำพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต.” เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การระดมทุนและกลไกตลาดทุนโดยรวมสำหรับธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต  
Latest News
Join us on
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map
Login for SEC Staff