Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Activities
ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีกลุ่มประเทศอาเซียนหารือธนาคารโลกในการประชุม AARG ที่สิงคโปร์
​ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีกลุ่มประเทศอาเซียนหารือกับธนาคารโลก เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุนในภูมิภาค ในการประชุมประจำปี ASEAN Audit Regulators Group (AARG) ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
​ก.ล.ต. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ” ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
Latest News
Join us on
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map
Login for SEC Staff