Sign In
ติดต่อ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้


SEC Help Center รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส และให้คำปรึกษาได้เฉพาะเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ / กฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า /กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  /กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน / กฎหมายนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ / กฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น 
บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน / ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น หรือบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เช่น ผู้แนะนำการลงทุน  / มาร์เก็ตติ้ง1 และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน2

_____________________________​


กรณีที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ที่เข้าร่วมโครงการตราสัญญลักษณ์อนุญาโตตุลาการของ ก.ล.ต. ท่านอาจจะขอให้ระงับข้อพิพาทผ่านวิธีอนุญาโตตุลาการได้ 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​

 


ตัวอย่างเรื่องที่สามารถดำเนินการให้ท่านได้

 • บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล / บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อาทิ

  • ระบบงานที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัท ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน การเปิดเผยข้อมูล
   ไม่ถูกต้อง

  • หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สูญหาย ได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือให้สาระสำคัญ
   ไม่ครบถ้วนจากผู้แนะนำการลงทุน 
   ผู้ขายหน่วยลงทุน / เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นเหตุให้เสียหาย

  • การถูกชักชวนหรือหลอกลวงให้ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บริษัทหลักทรัพย์เถื่อน บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนเถื่อน และบริษัทที่ปรึกษาลงทุนเถื่อน หรือบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ทองคำ น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

  • ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้จาก SEC Check First​

  • สำหรับรายชื่อบริษัท / เว็บไซต์ / บุคคลที่อาจเข้าข่ายประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
   ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก Investor Alert​

 • บริษัทจดทะเบียน

  • บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วนในงบการเงิน แบบ 56-1 หรือรายงานประจำปี

  • บริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการเกี่ยวโยง หรือการเข้าครอบงำกิจการ

  • ผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ยักยอกเงิน ถ่ายเท
   ผลประโยชน์ 
   ตกแต่งบัญชี

 • การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิ การสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายใน และการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จ​

​ตัวอย่างเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้

  • ​เรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น อาทิ แชร์ลูกโซ่ สินค้าไม่มีคุณภาพ ป้ายโฆษณากีดขวางทางเท้า สร้างบ้านไม่มีคุณภาพ บริษัทประกันภัย นายหน้าค้าประกันให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง 
   ไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อที่เป็นธรรม

  • การร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียด และหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้

  • เรื่องการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท (business judgement) อาทิ การตัดสินใจเชิงธุรกิจในการลงทุน เรื่องระดับพนักงาน / การบริหารงานภายในของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัท
   ห้างร้านทั่วไป

  • กรณีพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือศาลได้ตัดสินไปแล้ว

  • เรื่องร้องเรียนที่ซ้ำเรื่องเดิม และไม่มีประเด็นอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เคยดำเนินการจน
   ผู้ร้องเรียนได้รับคำชี้แจงแล้ว

  • การเรียกร้องค่าเสียหาย / การเรียกเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย / ข้อพิพาทส่วนตัวหรือทางธุรกิจ

  • เรื่องที่ขาดอายุความ หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงได้ตามกฎหมาย​

 


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207​