Sign In
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์ (RIA)

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Analysis : RIA) เป็นกระบวนการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลที่รัฐควรจะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนั้น และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และภาระที่จะเกิดกับประชาชน เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้น มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นในการประกาศใช้บังคับหรือไม่ โดยจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และเผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วย


​ราย​งาน
​ดาวน์โหลดรายงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 39/2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)

 

สาระสำคัญ

หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงของธุรกิจจัดการลงทุน

 

เอกส​ารที่เกี่ยวข้อง

  • อนจ. 16/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)​

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น


pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ../2565 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน และการให้คำปรึกษาหรือการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทอื่น 2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ../2565 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ 3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ../2565 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) 

สาระสำคัญ

​​ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repo) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมในการทำธุรกรรม repo กับผู้ประกอบธุรกิจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ​อนธ. 25/2565 เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนให้เหมาะสมกับนิยามผู้ลงทุนที่ปรับปรุงใหม่ 

​pdf​

​รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามการปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine 

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ตราสารหนี้ตามโครงการ Regulatory Guillotine โดยมีเป้าหมายให้กฎเกณฑ์ของสำนักงานมีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จำเป็นและการใช้บังคับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและผู้ประกอบการมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  • อจต. 32/2564 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine 

  • อจต. 9/2565 เรื่อง การปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2565 ​เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสำคัญ

​รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ของ ก.ล.ต. ให้มีความปลอดภัยและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ​​เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อตท. 12/2565 เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ​

pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 17) และร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สาระ​สำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจนและเหมาะสมเท่าที่จำเป็น และได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล​

เอกสา​รที่เ​กี่ยวข้อง

  • ​​​​​อกต. 19/2565 เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ​

​p​df

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฎหมาย ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.     /2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2565

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงเพื่อยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

เอกสารที่เ​กี่ยวข้อง

  • อจท-2. 13​/2565 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกรรมการหรือพนักงาน


​pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ​อกอ. 39/2564 เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

​pdf
​​