Sign In
กฎเกณฑ์


ตลาดรอง​

ตลาดรองหรือตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง การทำหน้าที่เป็นตลาดหรือ
ศูนย์ซื้อขาย ซึ่งกล่าวโดยย่อคือ เป็นที่ที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ที่
ต้องการประกอบธุรกิจตลาดรองสามารถทำได้โดยการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อได้ใบอนุญาต
แล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นตลาดรองที่มีลักษณะพิเศษคือ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็น
  นิติบุคคลตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยได้
  เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518  ต่อมาเมื่อมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งได้กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กร
  ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่
  วางนโยบาย ควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามภารกิจและความคาดหวัง
  ในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม
  การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยคำนึงถึงประโยชน์
  ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

​คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 6 คน และบุคคลที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เลือกตั้งอีกจำนวนไม่เกิน 4 คน โดยมีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยบุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจตามกฎหมายในการออกระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์  เพื่อกำกับดูแลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

​การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของ ก.ล.ต. จะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  กา​รติดตามดูแลให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามภารกิจและความคาดหวังที่กฎห​มายกำหนด

2.  การให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของตลาดหลักทรัพย์

3.  การให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เช่น เกณฑ์การรับและเพิกถอน     หลักทรัพย์จดทะเบียน เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ     การซื้อขาย ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้รับ     การยกเว้นไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  การสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หากเห็นว่ากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน หรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน 

5.  การสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกการดำเนินงาน หากเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจกระทบต่อความมั่นคง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือนำมาซึ่งความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     

 • ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  เป็นตลาดรองอีกประเภทหนึ่ง ผู้ที่ต้องการจัดตั้งและให้บริการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถมาขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยต้องเป็นการรวมตัวกันของบริษัทหลักทรัพย์
  ไม่น้อยกว่า 15 ราย โดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
  ที่ประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกผู้ก่อตั้งเลือกเข้ามาไม่เกิน 9 คน โดยการกำกับดูแลและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
  ก็เทียบเคียงได้กับที่กำหนดไว้ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์​ 

 • ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  เป็นตลาดเพื่อรองรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการอย่างน้อยสองในห้าของกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เช่น เรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ และการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ รวมถึงแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

   

 • สำนักหักบัญชี หัวใจที่สำคัญส่วนหนึ่งของการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือ การทำให้มั่นใจได้ว่าคู่สัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขายกัน จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบชำระราคาและส่งมอบ โดยมีสำนักหักบัญชีทำหน้าที่เป็นตัวกลางเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (Central Center Party : CCP) ของผู้ซื้อและผู้ขาย และจะรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุก ๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้น โดยหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา สำนักหักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบแทน โดย สำนักหักบัญชีต้องมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่รับประกันการชำระราคาและส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

 • ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ปัจจุบันรูปแบบของหลักทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) โดยมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบโดยทำหน้าที่

  • รับฝาก-ถอนหลักทรัพย์

  • โอนหลักทรัพย์

  • จำนำและเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์

ในการกำกับดูแลสำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกรอบการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสำนักงานนั้นจะถูกกำกับดูแลตั้งแต่การที่จะต้องได้รับอนุญาต มีหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่ต่างจากธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะเน้นในเรื่องกลไกที่คุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้า รวมทั้งการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย


นายทะเบียนหลักทรั​​​พย์

บริการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ จำนำ อายัด ตลอดจนปิดสมุดทะเบียนเพื่อทราบข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดำเนินการกับสิทธิประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ เช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ย  จัดส่งข้อมูล เช่น รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องการแจ้งไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ 

​ 


บริก​าร 

หน่วยงานที่ให้บริการ

ตลาดหลักทรัพย์ /ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักหักบัญชี

 • บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายทะเบียนหลักทรัพย์กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​

ตลาดหลักทรัพย์

ศูนย์ซึ้อขายหลักทรัพย์


 ​
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์


สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

​นายทะเบียนหลักทรัพย์

สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน)

​​

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​


ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์


​​ให้บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีสัญ​​ญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบ SET Portal ยกเว้น รายงานการใช้เงินกองทุนทดแทนความเสียหาย (clearing fund) หรือการใช้หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงของสมาชิก (security deposit) ให้นำส่งมาที่อีเมล msec@sec.or.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายกำกับตลาด

โทรศัพท์ 0-2263-6021​