Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor : FA) มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณภาพของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการทำรายการสำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น รายการเกี่ยวกับการเข้าครอบงำกิจการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งผลงานของ FA มีความสำคัญอย่างมาก​กับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างสรุปหลักเกณฑ์​


หน้​าที่

 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และระมัดระวัง ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

 • รักษาจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 • จัดทำกระดาษทำการ (working paper) เพื่อเป็นหลักฐานการทำงาน โดยต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี

 • หาก FA ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้า​ ให้แจ้งต่อ ก.ล.ต.  หากไม่แจ้งจะถือว่า FA ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน

 • FA อาจใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญได้ โดยต้องตรวจสอบจนเชื่อได้ว่าผู้เชี่ยวชาญรายนั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี

 • FA ต้องให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ร่วมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในแบบคำขอ/ filing  รายงานและเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต.

 

ขอบเขตง​าน 

1. กรณีออกและเสนอขายหลักท​รัพย์​แก่ประชาชนทั่วไป​

 • ร่วมกับผู้ออกหลักทรัพย์ (issuer) จัดเตรียมและยื่นแบบคำขออนุญาต / แบบ filing / หนังสือชี้ชวน และเอกสารต่าง ๆ ต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

 • ให้ความเห็นต่อ ก.ล.ต. ว่า issuer มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับอนุญาต

 • ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ issuer เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • กรณีมีการทำประมาณการ FA ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ของสมมติฐาน

 • ดำเนินการไม่ให้ผู้บริหารของ issuer/FA เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ปรากฏในแบบ filing

 • ร่วมกับ issuer ในการชี้แจงต่อ ก.ล.ต. กรณีเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ในช่วง 1 ปี นับจาก filing มีผลใช้บังคับ (ก) issuer เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างมีนั​​ยสำคัญ (ข) issuer ใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  ไม่ปฏิบัติตาม ม. 81 (การรายงานผลการขายหลักทรัพย์) หรือ (ค) issuer ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตหรือข้อผูกพันที่เปิดเผยใน filing  

 • ร่วมกับ issuer ในการชี้แจงต่อ ก.ล.ต. กรณีผลการดำเนินงานจริงต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ


2. กรณีการครอบงำ​กิจการ

 • กรณีเป็นผู้จัดเตรียม​​คำเสนอซื้อ

  • จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่กำหนดร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

  • ศึกษาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจและดำเนินการจนมั่นใจว่าข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะที่อาจจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิด ไม่มีข้อมูลที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ยังไม่ได้เปิดเผย   

  • ประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายไปกรณีจ่ายสิ่งตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน

  • ให้ความเห็นต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถทำตามข้อเสนอได้หรือไม่และข้อเสนอมีความสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่

  • ไม่ร่วมมือกับผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่แท้จริง

  • กระทำการใด ๆ เพื่อให้ผู้คำเสนอซื้อรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

 • กรณีเป็นที่ปรึกษาผู้ถือหุ้น แยกเป็นกรณีทำคำเสนอซื้อ และกรณีการขอผ่อนแบบ whitewash

​​-  กรณีทำคำเสนอซื้อ

 • จัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่กำหนด

 • วิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการว่าสมควรตอบรับหรือปฏิเสธคำเสนอซื้อ

 • ประโยชน์/ผลกระทบหากผู้ถือหุ้นปฏิเสธคำเสนอซื้อ (กรณีขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดห​ลักทรัพย์ (delist))

​-  กรณีการขอผ่อนแบบ whitewash

 • ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ

 • ทำความเข้าใจสมมติฐาน นโยบายแบะแผนงานของผู้ขอผ่อนผัน เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้

 • วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการขอผ่อนผันต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และดูความครบถ้วนของข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

 • ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ออกใหม่ที่บริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน

 • การสอบทานข้อมูล (due diligence) เกี่ยวกับรายชื่อ จำนวนหุ้นและจำนวนสิทธิออกเสียงของบุคคลเหล่านั้นของบุคคลที่มีหน้าที่นับรวมการถือครองหลักทรัพย์กับผู้ขอผ่อนผันในการพิจารณาหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247

 • จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดผู้ขอผ่อนผันจะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และที่จะสามารถได้มาเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่เกิดหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน


3. กรณี​อื่น​​

 • ก​​รณีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

​​กำห​นดให้ต้องมีคว​ามเห็​นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในเรื่อง

  • ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  • ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ 

   • วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการทำรายการ

   • เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของการทำรายการกะบไม่ทำรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่าง ๆ

   • เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทำรายการกับบุคคลภายนอก  

  • ความเป็นธร​รมของราคาและเงื่อนไข

   • ความเหมาะสมของราคาและสิ่งตอบแทนอื่น โดยพิจารณาเปรียบเทียบราคาที่คำนวณได้หลาย ๆ วิธี

   • ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ

  • ให้ควา​​มเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบรายการหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ข้อสมมุติฐานและปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 • กรณีการได้มาแ​​ละจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  กำหนดให้ต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในเรื่อง

 • ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท 

 • ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

 • ให้ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบรายการหรือไม่ พร้อมเหตุผลประกอบ

 • ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียน กรณีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำการจดทะเบียนทางอ้อม (backdoor listing)

  ​​​
  ​​การเปิดเผยความสมเหตุสมผลของรายการ อย่าง​น้อยควรพิจารณาในเรื่อง​ดัง​​นี้
  ​​​
  • ​เงื่อนไขของรายการ

  • การทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (conflict of interest)

  • ผลกระทบทางการเงิน​

  • การทำธุรกิจในอนาคต​​


การให้ความ​เห็นชอบ

FA.PNG 

   

​นิติบุคคล


 1. เป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

 2. ​มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็น FA ที่ชัดเจน

 3. มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น FA ที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอตามมาตรฐานและจรรยาบรร​ณในการประกอบวิชาชีพ

 4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด เช่น เคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็น FA เป็นต้น

 5. กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ FA มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด เช่น เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

 6. มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา

 7. เป็นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ​​​


ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน


       1. ​มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทำนองเดียวกับผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ

       2. ผ่านการสอบ/อบรมตามหลักสูตรของชมรมวาณิชธนกิจ​

 

ความเป็นอิสระของที่ปรึกษาทางการ​เงิน​​​

FA จะทำหน้าที่ได้ ต้องมีความเป็นอิสระ โดยเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีดังนี้

 • FA เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ issuer ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 • FA มี issuer เป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

 • FA มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือพนักงาน ซึ่งรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบัติงานในสายงาน FA เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของ issuer

 • FA มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ issuer ที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ

ตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศที่ สช. 59/2562คู่มือ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

​​ชมรมวาณิชธนกิจ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ​


 • หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน   MS W​ord | PDF

 • หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน MS Word | PDF

 • แบบ FA-1 คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน MS Word | PDF

 • แบบ FA-2 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน MS Word |  PDF

 • แบบ FA-3 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน MS Word | PDF

 • แนวทางการยื่นแบบและหนังสือตามประกาศ สช. 60/2564​​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระดมทุน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

คุณเนลิสา เจนจรัสสกุล โทร. 0-2033-9618

คุณปัญญ์ชลี  วงศ์พันธ์ โทร. 0-2263-6226

คุณกรองกมล กรองทอง โทร. 0-2263-6232

หรือ e-mail : professionalcorpfin@sec.or.th