Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) หมายถึง ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายคุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว​​​สรุปหลักเกณฑ์​


  • หน้าที่และคุณสมบัติ

s.png 


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ​

        ●  แบบคำขอความเห็นชอบ (แบบ 19-1) 
        ●  หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (แนบท้ายแบบ 19-1) 

        ●  แนวทางจัดทำเอกสารประกอบคำขอ
        ●  แบบรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portalติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน

โทรศัพท์ 0 2236 6528