Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนข​องประชาชน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องอาศัยบบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ ก.ล.ต. จึงมีข้อกำหนดให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้นต้องดำเนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบสรุปหลักเกณฑ์ 

หน้าที่และขอบเขตการทำงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ​​

 ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และข้อกำหนดเพิ่มเติมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการลงลายมือชื่อโดยบุคคลดังต่อไปนี้

 1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน

 2. ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน


คุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

​​​"บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน" นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นทางการค้าปกติ และประสงค์จะให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน"ผู้ประเมินหลัก" หมายความว่า บุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

 • บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  1. ​​​มีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท

  2. มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งมีระบบงานที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

  3. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

  4. มีผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณืในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  5. มีจำนวนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยสองคนต้องเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

  6. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

  7. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย     ขึ้นไปหรือเทียบเท่ามีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

  8. ไม่อยู่ระหว่างถูก ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบ หรืออยู่ระหว่างระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนดว่าจะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

 • ผู้ประเมินหลัก

  1. ​​​เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยื่นคำขอความเห็นชอบซึ่งปฏิบัติงานประจำให้บริษัทเต็มเวลา

  2. มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบ และยังคงปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในขณะยื่นคำขอนี้

  3. มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยตามที่กำหนด

  4. แสดงได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะตามที่กำหนด

  5. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

  6. ไม่อยู่ระหว่างถูก ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบ หรืออยู่ระหว่างระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนดว่าจะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

  7. ผ่านการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน


คู่มือ/แนวปฏิบัติ 


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ​


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 


รายชื่อหลักสูตรต่อเนื่องของ
สมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“​
VAT")
รายชื่อหลักสูตรต่อเนื่องของ
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (“
TVA")
 1. หลักสูตร “การประเมินเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ และการประเมินโรงงานอุสาหกรรม"

 2. หลักสูตร “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้ และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับกองทุนรวม (PF)"

 3. หลักสูตร “การประเมินมูลค่าโรงงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)"​

 1. หลักสูตร “ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน"

 2. หลักสูตร “ธุรกิจค้าปลีก และการประเมินมูลค่าศูนย์การค้า"

 3. หลักสูตร “ภาวะตลาดโรงแรมและการประเมินมูลค่าโรงแรม"

 4. หลักสูตร “ภาวะตลาดและการประเมินมูลค่าอาคารสำนักงานและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์"

 5. หลักสูตร “การกำหนดอัตราคิดลดและอัตราทุนสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน"

 6. หลักสูตร “การประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม"

 7. หลักสูตร “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน"

 8. หลักสูตร “มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน"

 9. หลักสูตร “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงิน"

 10. หลักสูตร “การประเมินมูลค่ากิจการหรือการประเมินมูลค่าเพื่อควบรวมกิจการ" 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระดมทุน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

คุณเกศนภา คล้ำชื่น โทร. 0-2263-6056 

คุณปั​ญญ์ชลี  วงศ์พันธ์ โทร. 0-2263-6226

คุณจุไรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร โทร. 0-2263-6098

หรือ e-mail : professionalcorpfin@sec.or.th