Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้


 

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (“หุ้นกู้")

 


 

สรุปหลักเกณฑ์​

 

  แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO​
การอนุญาต 
คุณสมบัติอนุญาต

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้เท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และได้รับแจ้งยืนยันให้ใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี)

- ให้ขายเฉพาะบุคคลที่รู้จัก issuer หรือ II
หรือ HNW

- กรณีเสนอขาย HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer ต้องจัดให้มีตัวกลาง

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้เท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และได้รับแจ้งยืนยันให้ใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี) (เกณฑ์เดิม)

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก[1]:

1. งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า
ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร/กรรมการ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต/SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

4. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

6. เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า​ตามพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

7. มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิง หรือมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (กรณี issuer ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.)

8. ยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน

9. ยื่นรายงานลักษณะหุ้นกู้

10. ยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

11. ได้รับแจ้งยืนยันให้ใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี)

12. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด

 

- ขายได้เฉพาะ
หุ้นกู้เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิง หรือมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

2. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้
กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

3. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

4. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

5. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

6. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์          โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

7. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

8. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้
เงินกู้ยืม

9. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

10. ได้รับแจ้งยืนยันให้ใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี)

11. ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือจนครบกำหนดอายุได้รับชำระเงินลงทุนคืนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเงินซึ่ง issuer ได้รับจาก
​ผู้ลงทุน

มูลค่าหน้าตั๋วเงิน - - - -
fast track - - - -
ระยะเวลาการ
สอบทาน +พิจารณา
- - สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน
ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต -

-

 

10,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ครั้ง

 

การเปิดเผยข้อมูล (filing) ​ 
แบบ filing - ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet -
มี มี มี
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet - -

  - key financial ratio    

  - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลางในการทำหน้าที่ product screening

บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ในกรณีเสนอขายต่อ HNW ที่มิใช่บุคคลที่รู้จัก issuer

 

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้

- ที่ปรึกษาทางการเงิน

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (กรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - (ยกเว้นมีประกัน) - (ยกเว้นมีประกัน) มี (ยกเว้น issuer เป็นสถาบันการเงินที่มี derivatives license) มี (ยกเว้น issuer เป็นสถาบันการเงินที่มี derivatives license)
ระบบ MTN - - - -
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA - - - -
Rating -
- -
ต้องจัดให้มี rating
​​

 


คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632