Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​ตราสารหนี้


หุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสภาพสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์


​​


สรุปหลักเกณฑ์ 


​​การอนุ​มัติโครงการ ​ ​ ​

แบบ PP-วงแคบ
แบบ II&HNW
แบบ PO
คุณสมบัติ- ยื่นขออนุมัติโครงการ โดยพิจารณาจาก:

1. โครงการระบุแผนการเสนอขายหุ้นกู้อย่างชัดเจน ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ (“servicer") และ servicer สำรอง (ถ้ามี)

2. สินทรัพย์ที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV") เป็นสิทธิเรียกร้องของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ (“originator") ที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต หรือสิทธิอื่นที่ originator แสดงได้ว่าจะก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต

3. กำหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจากสินทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน

4. มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกระแสรายรับเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงการโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือกลับคืน originator
- ยื่นขออนุมัติโครงการ โดยพิจารณาจาก:

1. โครงการระบุแผนการเสนอขายหุ้นกู้อย่างชัดเจน ระบุชื่อและที่อยู่ของ servicer และ servicer สำรอง (ถ้ามี)

2. สินทรัพย์ที่จะโอนไปยัง SPV เป็นสิทธิเรียกร้องของ originator ที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต หรือสิทธิอื่นที่ originator แสดงได้ว่าจะก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต

3. กำหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจากสินทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน โดยการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ต้องเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้

4. มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกระแสรายรับเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงการโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือกลับคืน originator

5. กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ originator ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ​ ​​การ​อนุญาต ​ ​ ​

แบบ PP-วงแคบ
แบบ II&HNW
แบบ PO
คุณสมบัติอนุญาต- ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

- SPV จะต้องจัดให้หุ้นกู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

- กรณีเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 SPV ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ระบุชื่อหุ้นกู้ให้ชัดเจนถึงลักษณะข้างต้น และระบุว่าเป็น SPV ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

2. โอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือกลับคืนให้ originator และรายงานการโอนดังกล่าวแก่สำนักงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดสถานะ SPV

 

- ยื่น​ขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ สนง./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมที่เป็นกิจการตามกฎหมายไทยไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น
อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูกสำนักงานปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อ
การตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล
เป็นต้น

- เมื่อได้รับอนุญาต SPV จะต้องจัดให้หุ้นกู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

- กรณีเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 SPV ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ระบุชื่อหุ้นกู้ให้ชัดเจนถึงลักษณะข้างต้น และระบุว่าเป็น SPV ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

2. โอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือกลับคืนให้ originator และรายงานการโอนดังกล่าวแก่สำนักงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดสถานะ SPV
มูลค่าหน้า
ตั๋วเงิน
---
fast track---
ระยะเวลาการสอบทาน +พิจารณา--สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน
ค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติโครงการ70,000 บาท/ครั้ง [1]

100,000 บาท/ครั้ง [2]

 
70,000 บาท/ครั้ง

100,000 บาท/ครั้ง
70,000 บาท/ครั้ง

100,000 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต--30,000 บาท/ครั้ง

 

[1] สำหรับคำขอที่ยื่นตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562

[2] สำหรับคำขอที่ยื่นตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป


​​การเปิดเผยข้อมูล (filing) ​ ​ ​​

แบบ PP-วงแคบ
แบบ II&HNW
แบบ PO​​
แบบ filing-ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้

ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
แบบ factsheet-มีมี
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet [​3] -  - key financial ratio    

  - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติ

    ตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้
ตัวกลาง         -บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ยกเว้นเสนอขายต่อ II)บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ --มี (ยกเว้นหุ้นกู้ระยะสั้น)
ระบบ MTN---
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA-บังคับบังคับ
Rating-ต้องจัดให้มี rating (ยกเว้นเสนอขายต่อ II)ต้องจัดให้มี rating


[3] การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet บังคับเฉพาะการออกและเสนอขายต่อ HNW หรือ PO


คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  ​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​