Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้


 

ตราสาร Basel III

 

สรุปหลักเกณฑ์​

 ​ แ​บบ PP-วงแคบ แบบ II&HNW[1] แบบ PO[2]
การอนุญาต ​ ​ 
คุณสมบัติอนุญาต

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. มีลักษณะตราสาร[3] และคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. ยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณี Basel III มีประกัน/จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. มีลักษณะตราสาร และคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. ยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณี Basel III มีประกัน/จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูกสำนักงานปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพรางหรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

6. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม

8. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

9. มีลักษณะตราสาร และคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

มูลค่าหน้าตั๋วเงิน - - -
fast track - - -
ระยะเวลาการ
สอบทาน +พิจารณา
สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน
ค่าธรรมเนียม
คำขออนุญาต

30,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล (filing) ​ ​ ​
แบบ filing - ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet ไม่มี มี มี
การเปิดเผย[4]ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/
แบบ
factsheet
-

  - key financial ratio    

  - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

​  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลาง         - บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ยกเว้นเสนอขายต่อ II) บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

-
-
มี
ระบบ MTN - - -
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA - ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
Rating ไม่บังคับ ต้องจัดให้มี rating (ยกเว้นเสนอขายต่อ II ด้วย) ต้องจัดให้มี rating

 

[1] กรณีการเสนอขายต่อ HNW : เฉพาะตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า การ write down / write off  จะต้องดำเนินการภายหลังการลดทุนและในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าารลดทุน หรือตราสารแปลงสภาพ​

[2]​ เฉพาะตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นตราสารแปลงสภาพ

[3] ตราสารด้อยสิทธิต้องมีลักษณะต่อไปนี้          ​

     ​1) กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน
     2) มีข้อตกลงชำระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท
     ​​​​​​​3) ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (เว้นแต่ กรณีมี put option หรือกำหนดเงื่อนไขให้สิทธิตามตราสารมีลักษณะเป็นตราสารแปลงสภาพ)
     4) กรณีเป็นตราสารด้อยสิทธิซึ่งเป็นตราสารแปลงสภาพ ต้องกำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไว้ชัดเจนในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งต้องไม่กำหนดราคาแปลง
         สภาพที่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 ของราคาหุ้นสามัญของธนาคารในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด (floor
         conversion price)

[4] ารเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet บังคับเฉพาะการออกและเสนอขายต่อ HNW หรือ PO


 

 
​คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 
 


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490  หรือ 0-2033-4632  ​