Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​ตลาดร​อง/นายทะเบียนหลักทรัพย์​


ตลาดรอง​


ตลาดรองหรือตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง การทำหน้าที่เป็นตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย ซึ่งกล่าวโดยย่อคือ เป็นที่ที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจตลาดรองสามารถทำได้โดยการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อได้ใบอนุญาตแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นตลาดรองที่มีลักษณะพิเศษคือ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2518 ก่อนจัดตั้ง ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจตามกฎหมายให้ออกกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

   

  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย บุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งไม่เกิน 5 คน และบุคคลที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้งไม่เกิน 5 คน เพื่อสะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียในภาคตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่ง

   
  ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ก.ล.ต. จะครอบคลุมใน 3 ด้าน ดังนี้
 1. การประกอบธุรกิจอื่นต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 2. การออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในตลาด เช่น เกณฑ์การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 3. ในกรณีที่เกิดผลกระทบใหญ่ ๆ ต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ หรือให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อป้องกันความเสียหายได้

   
 • ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  เป็นตลาดรองอีกประเภทหนึ่ง ผู้ที่ต้องการจัดตั้งและให้บริการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถมาขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยต้องเป็นการรวมตัวกันของบริษัทหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 15 ราย โดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกผู้ก่อตั้งเลือกเข้ามาไม่เกิน 9 คน โดยการกำกับดูแลและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็เทียบเคียงได้กับที่กำหนดไว้ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์

   

 • ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  เป็นตลาดเพื่อรองรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการอย่างน้อยสองในห้าของกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เช่น เรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ และการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ รวมถึงแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

   

 • สำนักหักบัญชี หัวใจที่สำคัญส่วนหนึ่งของการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือ การทำให้มั่นใจได้ว่าคู่สัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขายกัน จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบชำระราคาและส่งมอบ โดยมีสำนักหักบัญชีทำหน้าที่เป็นตัวกลางเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (Central Center Party : CCP) ของผู้ซื้อและผู้ขาย และจะรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุก ๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้น โดยหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา สำนักหักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบแทน โดย สำนักหักบัญชีต้องมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่รับประกันการชำระราคาและส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

 • ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ปัจจุบันรูปแบบของหลักทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) โดยมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบโดยทำหน้าที่

  • รับฝาก-ถอนหลักทรัพย์

  • โอนหลักทรัพย์

  • จำนำและเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์

ในการกำกับดูแลสำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกรอบการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสำนักงานนั้นจะถูกกำกับดูแลตั้งแต่การที่จะต้องได้รับอนุญาต มีหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่ต่างจากธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะเน้นในเรื่องกลไกที่คุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้า รวมทั้งการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย


นายทะเบียนหลักทรั​​​พย์


บริการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ จำนำ อายัด ตลอดจนปิดสมุดทะเบียนเพื่อทราบข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดำเนินการกับสิทธิประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ เช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ย  จัดส่งข้อมูล เช่น รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องการแจ้งไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ 

​ 


บริก​าร 

หน่วยงานที่ให้บริการ

ตลาดหลักทรัพย์ /ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักหักบัญชี

 • บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายทะเบียนหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายกำกับตลาด

โทรศัพท์ 0-2263-6021​