Sign In
กฎเกณฑ์

​การจัดการกองทุนรวม

​​

5. การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม


ก.ล.ต. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนหรือเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติเพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงาน เช่น

1) การขาย รับ หรือซื้อคืน การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน (pay-in-kind)

3) การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (Incorrect Pricing)

4) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

5) การควบหรือรวมกองทุนรวม

6) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535