Sign In
กฏเกณฑ์กฎเกณฑ์

​​​การจัดการกองทุนรวม 


10. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ


(1) กรณีเป็นการแก้ไขที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ไม่กระทบสิทธิ) ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอ พร้อมรายละเอียดโครงการที่แก้ไขและคำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ (fast track)

(2) กรณีเป็นการแก้ไขตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อรับรองผลการนับมติผู้ถือหน่วยลงทุน

​(3) กรณีขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแก้ไขโครงการ ในกรณีที่ บลจ. ไม่สามารถขอมติได้เพราะ

  1. ข้อจำกัดต​ามหลักเกณฑ์ 1 ใน 3

  2. กรณีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535