Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​การจัดการกองทุนรวม


18. ค่าธรรมเนียม


การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องระบุในโครงการและหนังสือชี้ชวน และเมื่อรวมทุกรายการแล้ว ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการละหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดย

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากกองทุนรวม

(1.1) ต้อง​กำหนดอัตราสูงสุด

(1.2) ห้ามเก็บค่าใช้จ่ายใน​การจัดทำการส่งเสริมการขาย (promotion) จากกองทุนรวม

(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้เลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(2.1) เป็นจำนวนคงที่หรือร้​อยละของ NAV หรือมูลค่าทรัพย์สินหรืออัตราคงที่ต่อหน่วย

(2.2) อิงกับผลการดำเนิน​งาน (performance-based)

(3) ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนในแต่ละครั้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) กรณีที่ บล​จ. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตราสูงสุด (ceiling) ที่กำหนดไว้ในโครงการ ให้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

(ข) กรณีที่ บลจ. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่​าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกินอัตราสูงสุด (ceiling) ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. ประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

(1)​​ เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เกินอัตราสูงสุด (ceiling) แต่ไม่เกิน ​5% ให้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(2) ​เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เกินกว่า 5% ของอัตราสูงสุด (ceiling) ต้องได้รับมติพิเศษ

(5) การลดเพดานค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ บลจ. และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ บลจ. และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

​(6) ต้องระบุอัตราขั้นสูงของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535