Sign In
กฎเกณฑ์

​การจัดการกองทุนรวม


2. ผู้จัดการกองทุน​


2.1 ในการบริหารจัดการกองทุน บลจ. จะแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทอื่น บลจ. ต้องแสดงได้ว่ามีการจัดโครงสร้างขององค์กรหรือมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) กรณีแต่งตั้งพนักงานของ บลจ. เป็นผู้จัดการกองทุน พนักงานต้องดำรงตำแหน่งที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการลงทุนหรือตำหน่งผู้บริหารของ บลจ.

2.2  บลจ. ต้องให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่ผู้จัดการกองทุนและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

​ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535