Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​การจัดการกองทุนรวม


​​3. การวัดผลการดำเนินงาน


3.1 เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นมาตรฐานสากล

3.2 สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2561 เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม)

3.3 ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ก.ล.ต. สามารถกำหนดให้ปฏิบัติเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากประกาศสมาคม​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535