Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​การจัดการกองทุนรวม


4. การจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม


4.1 บลจ. จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ต้องมีการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

4.2 กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่บุคคลที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (Country Fund) สามารถจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของ International Accounting Standards Board (IASB) หรือ American Institution of Certified Public Accountants (AICPA) หรือ Financial Accounting Standards Board (FASB) และตรวจสอบ / แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

​4.3 การจัดทำงบการเงินของกองทุนที่มีอายุไม่เกิน 15 เดือน หรืองบการเงินงวดปีบัญชีสุดท้าย (เกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน) บริษัทจัดการอาจทำงบ ณ วันเลิกกองทุนครั้งเดียวได้

4.4 กองทุนที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน และพอร์ตการลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดโครงการ และ บลจ. ได้เปิดเผยพอร์ตการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตั้งแต่แรกแล้ว บลจ. ไม่ต้องจัดทำรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนและรายงานรอบปีบัญชี 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535