Sign In
กฎเกณฑ์

​​​การจัดการกองทุนรวม


27. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)


​(1) ในกรณีที่กองได้เงินปันผลจากการลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ให้กองจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.1) ก​อง 1 หรือ REITs ในประเทศ

(1.2) REITs ต่างประเทศหรือกองต่างประเทศที่มีการลงทุนใน Property ในประเทศไทย (ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม) รวม > 30 % ของ NAV (ณ วันปิดสมุดทะเบียน)

(2) เงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล

(2.1) กองมีกำ​ไรสุทธิหรือกำไรสะสมในรอบการจ่ายปันผลน้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่คำนวณได้ ให้ บลจ. จ่ายเท่ากับจำนวนใดที่มากกว่าระหว่างกำไรสุทธิกับกำไรสะสม

(2.2) ถ้าเงิ​นปันผลที่จะจ่าย < 0.25 บาท / หน่วย บลจ. อาจงดจ่ายได้ หากกองมีนโยบายจ่ายงินปันผล > 1 ครั้ง ในรอบปีบัญชี และให้เอาไปคำนวณรวมในการจ่ายครั้งต่อไปในรอบปีบัญชีเดียวกัน

​(3) จ่ายภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น​รอบการจ่ายปันผล

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535