Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​การจัดการกองทุนรวม


8. การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุ


8.1 เพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดไป

8.2 ชำระเงินค่ารับซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินระยะเวลาต่อไปนี้

(1) กรณีก​อง ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) เป็นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางกำหนด ซึ่งกำหนดไว้ว่า ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ

(2) กรณีกอง Asia Region Funds Passport (ARFP) เป็นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางกำหนด ซึ่งกำหนดไว้ว่า ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ

(3) กรณีกอง Foreign Investment Fund (FIF) ภายในไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่รวมวันหยุดทำการต่างประเทศ

(4) กรณีกองอื่น ๆ ภายใ​นไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

8.3 บลจ. รับคำสั่งซื้อหรือขายคืนทั้งหมด เว้นแต่

(1) ตลาดหลักทรัพย์ฯ / ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) กรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หยุดได้ไม่เกิน 1 วันทำการ

(2.1) ไม่สามารถจำ​หน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.2) ไม่สามารถคำนวณ NAV ไ​ด้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(2.3) มีเหตุจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์​ผู้ลงทุนหาก บลจ. ต้องการหยุด > 1 วัน ต้องขอผ่อนผันกับ ก.ล.ต.

(3) กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไว้ในโครงการ (เฉพาะการขายหน่วยลงทุน)

(4) สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

(4.1) ตลาดหลัก​ทรัพย์ฯ ประเทศที่กองทุนรวมลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV ไม่เปิดทำการ

(4.2) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้​อย่างเสรี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินหรือรับเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

(4.3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่​ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ บลจ. และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(5) อยู่ระหว่างการเปลี่ยนให้ บลจ. รายอื่นเข้ามาบริหาร โดยให้ทำได้ไม่เกิน 3 วัน
(6) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม กรณีที่ บลจ. พิจารณาแล้วว่่า การเลิกกองทุนเมื่อมีการขายหน่วยลงทุนเกิน 2 ใน 3 มีประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) บลจ. สงสัยว่าผู้ลงทุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การยึดหรืออายัดโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  

(8) ก.ล.ต. ประกาศให้หยุดรับคำสั่งได้ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน ในกรณี

(8.1) เพื่อการคุ้มครองประ​โยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(8.2) เพื่อรักษาเ​สถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

(8.3) เพื่อรักษาเสถียรภาพใน​ระบบตลาดการเงิน

8.4 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน

บลจ. สามารถเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนได้เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบว่า มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามกำหนดเวลาปกติและนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก ก.ล.ต.

8.5 กองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) สามารถชำระเงินคืนภายในวันที่ส่งคำสั่งได้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ บลจ. กำหนด และเปิดเผยไว้ในโครงการ

(1) วงเงินรายบุคคล

(2) วงเงินรวมของกองทุนรวมตามอัตราส่วนของการลงทุนหรือถือครองในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงของกองทุนรวม​

8.6 การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (Pay in kind) ทำได้ต่อเมื่อ

(1) กำหนดกรณีที่เป็นเงื่อนไข และขั้นตอนการดำเนินการไว้ในข้อผูกพัน

(2) ต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย​

โดยกรณีกำหนดเงื่อนไข มีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดไว้เป็นการทั่วไป

(2) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

(3) ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินละ บลจ. ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

​​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535