Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​การจัดการกองทุนรวม


19. การเลิกกองทุนรว


19.1 เหตุในการเลิกกองทุน

19.1.1 กองทุนรวมปิด

(1) กรณีกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (non-retail fund) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงน้อยกว่า 10 รายในวันทำการใด เว้นแต่เป็นรา​ยเดียวในกรณีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและประกันสังคม

(2) กรณีกองทุนรวมทั่วไป ​(retail fund) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

19.1.2 กองทุนรวมเปิด

(1) จำ​นวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหมือนกองทุนรวมปิด

(2) มีการขา​​ยคืนหน่วยลงทุนลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (FoFs) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund) กองทุนรวมดัชนี (index fund) และ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

(2.1) กรณีมีการขายคืนเกิน​​กว่า 2 ใน 3 ในวันทำการซื้อขายใด ๆ

​​​​(2.2) กรณีมีการขายคืนรวมกันเกินกว่า 2 ใน 3​ ในช่วง 5 วันทำการต่อเนื่องกัน (ใช้จำนวนหน่วยที่ขายคืนรวมย้อนหลังไป 5 วัน)

ทั้งนี้ กรณีนี้ หาก บลจ. พิจารณาแล้ว และมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บลจ. ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้

วิธีการคำนวณกรณีมี​​​การขายคืนรวมกันเ​​​กินกว่า 2 ใน 3 ในช่วง 5 วันทำการต่อเนื่อง 

คำนวณโดยรวมยอดซื้อขายสุทธิย้อนห​​​ลัง 5 วันทำการ หารด้วย จำนวนหน่วยตั้งต้นของวันที่ย้อนหลังกลับไป 5 วันทำการ 

ตัวอย่าง วันที่คำนวณคือวัน​​ที่ T+1


​​

​วันที่ T-4 วันที่ T​-3 วันที่ T-2 วันที่ T-1 วันที่ T วันที่ T+1
ยอดซื้อขายสุทธิ X1 X2 X​3 X4 X5 X6
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด Y1 Y2 Y3 Y4 Y5​ Y6

                

กรณีนี้หมายถึง  (X1 + X2 + X3 + X4 + X5)

​​​​​​Y1

 

19.1.3 การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้ต้องเลิก

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยและ ​ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ

(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรื​อทรัพย์สินเพื่อรวบรวมเงินภายใน 5 วันทำการ

(4) ชำระค่าขายคืนภายใน 10 ​วันทำการและเมื่อชำระค่าขายคืนแล้ว ให้ถือว่าเลิกกองทุน


19.2 กรณีกองทุนรวมหน่วยลงทุน (FoFs) ที่ลงทุนใน underlying fund ≥ 5% ของ NAV underlying fund  หาก underlying fund มี NAV ในวันใด หรือภายใน 5 วันทำการต่อเนื่องกันลดลง > 2 ใน 3 ของ NAV underlying fund ให้ บลจ. ดำเนินการ ดังนี้

(1) แจ้งเหตุให้ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยทราบภายใน 3 วันทำการ ให้ดำเนินการตามดุลยพินิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วย + ให้เสร็จภายใน 60 วัน โดย บลจ. อาจขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการตาม (1) ได้ โดยต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลฯ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต.

(2) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงาน ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 3 วันทำการและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

(3) ในช่วงที่ดำเนินการให้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน  และให้ผู้แนะนำฯ / ผู้วางแผนฯ แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบก่อนรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย​


19.3 กรณีกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(1) ต้องปิดสมุดทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) กรณีที่ปิดสมุดทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย หาก บลจ. ไม่ประสงค์จะเลิกกองทุนได้ สามารถมีเวลาแก้ไข 30 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง และหากยังคงมีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย บลจ. จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามที่ประกาศกำหนด​​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535