Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​ตราสา​รหนี้


 

หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย

 


 

สรุปหลักเกณฑ์​

 แ​บบ IIแบบ HNWแบบ PO

การอนุญาต

คุณสมบัติอนุญาต

 

 

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้ เท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (เกณฑ์เดิม)

 

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร/กรรมการ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ สนง./SET

3. กรณีบริษัทไทย

3.1 กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3.2 ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

4. กรณีบริษัทต่างประเทศ

4.1 แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

4.2 แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดอายุหุ้นกู้

4.3 ไม่มีเหตุควรสงสัยว่า lead regulator
ด้านตลาดทุนจะไม่ให้ความร่วมมือแก่สนง.

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น
อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูกสำนักงานปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือ สร้างข้อมูล เป็นต้น

6. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด

7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม

8. ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

 

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้ เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้
กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือตามมาตรฐานอื่นตามที่ประกาศกำหนด[1] (กรณีบริษัทต่างประเทศ)

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ สนง./SET

3. กรณีบริษัทไทย
3.1 กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3.2 ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

4. กรณีบริษัทต่างประเทศ

4.1 แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

4.2 แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดอายุหุ้นกู้

4.3 ไม่มีเหตุควรสงสัยว่า lead regulator

ด้านตลาดทุนจะไม่ให้ความร่วมมือแก่ สนง.

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูกสำนักงานปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือ สร้างข้อมูล เป็นต้น

6. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้
เงินกู้ยืม

8. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

9. ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้

ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

มูลค่าหน้าตั๋วเงิน

-

-

-

fast track

-

-

มี fast track ถ้าหาก issuer มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ระยะเวลาการสอบทาน +พิจารณา

-

พิจารณา 30 วัน

fast track:

สอบทาน = 10 วัน กรณีข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่สนง. กำหนด

                = 30 วัน สำหรับกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างที่สนง. กำหนด 

พิจารณา = 14 วัน
ปกติ: สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต

-

 

10,000 บาท/2 ปี (MTN)
หรือ 10,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ 2 ปี (MTN) ​หรือ 30,000 บาท/ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล (filing)

แบบ filing

ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้​​ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet

มี

มี

มี

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet

-

  - key financial ratio    

  - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอก​เบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลางในการทำหน้าที่ product screening

-

บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่
จำหน่ายตราสารหนี้

fast track: บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้

ปกติ: ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ทรัสตี

- (ยกเว้นมีประกัน)

มี

มี

ระบบ MTN

มี

มี

มี

ขึ้นทะเบียน ThaiBMA

เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว

เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว

เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว

Rating

-

-

ต้องจัดให้มี rating[1] ได้แก่    

(ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

(ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)

(ค)  Financial Accounting Standards (FAS)

(ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP)

(จ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator) หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นยอมรับหรือกำหนด  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่บริษัทต่างประเทศได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ด้วย

(ฉ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่สำนักงานยอมรับ​
 

​คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง​

  


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​