Sign In
SEC Capital Market Symposium 2020
​​​​​​

​กำหนดการจัดงาน SEC Capital Market Symposium 2020

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เวลา​รายละเอียด 1
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา และรับประทานอาหารว่าง
09.00 น. – 10.15 น.  พิธีเปิดการสัมมนา

  • กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
    โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล   เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

  • กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจและตลาดทุนไทย ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้น​"
โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist และ Managing Director บริษัท Sea Limited (Online)
10.15 น. – 11.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ส่องทัศนคติ เข้าใจพฤติกรรมการลงทุน ของผู้ลงทุนในกองทุนรวม "

โดย ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต.  
ผู้วิจารณ์ผลงาน   คุณวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

11.00 น. – 11.45 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “The Stock Return's Drivers; Reasons and Emotions"

โดย  อ.ชนพล พรพิกุล และ ผศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้วิจารณ์ผลงาน   คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง

11.45 น. – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. – 13.45 น.

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ระเบียบโลกใหม่: มองโอกาสและความท้าทายของธุรกิจโลกในปี 2021"

โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.45 น. – 14.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosures on Firm Value: A Case Study from the Stock Exchange of Thailand"

โดย นางสาวธัญอร ยอดอุดม และ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้วิจารณ์ผลงาน   ดร.ศรุดา ชิตเชื้อ  กรรมการบริหาร  บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)

14.30 น. – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 15.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Factor Investing: Evidence from the Stock Exchange of Thailand"

โดย  ผศ.ดร.ศศิภา พจน์วาที คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้วิจารณ์ผลงาน
ผู้วิจารณ์ผลงาน   ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล

15.30 น. – 16.30 น.

การเสวนา เรื่อง “สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทย สู่ความยั่งยืน"

ผู้ร่วมการเสวนา

รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองหัวหน้าสายงานวิจัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

นายเจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฟินโนมีนา

ดำเนินรายการโดย คุณสินิดา เพชรวีระกุล

 ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวปิดงาน


หมายเหตุ กำหนดการและรายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


1 แนวคิดและวัตถุประสงค์การจัดงาน “SEC Capital Market Symposium 2020" คือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตลาดทุน โดยการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจในตลาดทุน และสำนักงาน เพื่อให้สามารถนำผลงานด้านวิชาการมาต่อยอดและสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงในภาคธุรกิจและตลาดทุน