Sign In
SEC Working Paperกำหนดกา​​รสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนประ​จำปี 2565 ในระดับภูมิภาค
และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU

โดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

การเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนประจำปี 2565 ในระดับภูมิภาค

 • ​กล่าวรายงาน โดย
  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • ​กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย
  คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
  เลขาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 • ​รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ​พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล 
  เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

 • ​มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน


09.30 - 11.00 น.

การเสวนา “บทบาทตลาดทุนไทยในการส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนของประเทศ"

ผู้ร่วมเสวนา:

1. คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

2. คุณโดม เจริญยศ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โทเคไนน์ จำกัด และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

4. ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ: คุณสินิดา เพชรวีระกุล

11.00 - 11.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจารณ์ หัวข้อที่ 1 “Financial Literacy and Fintech Adoption for Quality of Life"

ผู้นำเสนอ : Dr.Yosuke Kakinuma อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจารณ์ : คุณสุวภา เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย

11.30 - 11.50 น.

การบรรยายพิเศษ (Perspective) ช่วงที่ 1

แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ Family Business เพื่อความยั่งยืน"
โดย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

11.50 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจารณ์ หัวข้อที่ 2 “การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนแบบกลุ่มหลักทรัพย์ในยุคการเงินดิจิทัลโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล"

ผู้นำเสนอ : คุณยศเอก ไชยฤทธิ์
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้วิจารณ์ : คุณชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทค ประเทศไทย

13.30 - 13.50 น.

การบรรยายพิเศษ (Perspective) ช่วงที่ 2

Alternative credit for SMEs"

โดย ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.50 - 14.20 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจารณ์ หัวข้อที่ 2 “The Impact of Environmental, Social and Governance (ESG) Score on Corporate Outcomes of Listed Companies from the IMT-GT"

ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้วิจารณ์ : คุณสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

14.20 - 14.30 น.

ปิดงานสัมมนา​

หมายเหตุ:   พิธีกรดำเนินรายการโดยผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ และ ผศ.ดร.ศุภวัตร มีพร้อม)​​​​
​SEC Capital Mark​​et Symposium 2021 
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. 
ผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน ก.ล.ต.  ​​
​วันที่​
​​​หัวข้อ
​​​วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
รวบรวมบทความวิจัย “SEC Working Paper Forum 2018”

​​วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 และ 3 ชั้น ลอบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

“A New Dataset for Thai Equity Mutual Fund Analysis: 

From Figures to Fund Style”

- Presentation 

โดย ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต.​​• Paper of the year and Asset Management Winning Paper

 “Essays on Open-Ended Equity Mutual Funds in Thailand”

- Presentation

- Full Paper

โดย อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และ ผศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย​• Corporate Finance Winning Paper “Synergistic effects of CSR practices on firm value: Evidence from Asia Pacific emerging markets”

- Full Paper

โดย ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย​​


​​

• Market Structure and Intermediation Winning Paper “Are Equity Markets Really Casinos? When the timing is right.”

- Full Paper

โดย ผศ.ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

 Assistant Professor William F.Johnson

 College of Business, Texas A&M University-Corpus Christi

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เวลา 9.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.​


“Derivative Warrant Market Developments”

- Presentation 

โดย ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต.• Corporate Finance Winning Paper “White Knights or Machiavellians? Understanding the motivation for reverse takeovers in Singapore and Thailand”

- Presentation

โดย รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• Paper of the year and Asset Management Winning Paper

 “Who Should Regulate Investment Advisers”

- Presentation

โดย Assistant Professor Ben Charoenwong 

      NUS Business School, National University of Singapore 

      Assistant Professor Alan Kwan

      Hong Kong University และ

      Assistant Professor Tarik Umar

      Rice UniversityMarket Structure Winning Paper “A study of intraday trading behavior  around tick size changes”

- Presentation

โดย อ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และ อ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​• ผลงานวิจัยเรื่อง “Corporate Governance for Asian Publicly Listed Family-controlled Firms”

- Presentation

​โดย Dr. Tony Tan

Co-head of Ethics, Standards and Professional Conduct, CFA Institute

วันที่ 2 มีนาคม 2559

เวลา 14.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.

“การออมเพื่อการเกษียณ” 

- บทคัดย่อ• ผลงานวิจัยเรื่อง “การกำหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนสำหรับผู้มีรายได้ชาวไทย ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง”

- Presentation

โดย ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


• ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการให้ความรู้ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุ”  

- Presentation

โดย รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ผลงานวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบของการวางแผนทางการเงินที่ดี”

- Presentation

- Alpha Beta and Now Gamma

โดย คุณกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ

นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

​วันที่ 18 พ.ย. 2558

เวลา 14.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.

​“Investment: Expectation & Reality การลงทุน…ความหวังกับความจริง”

- บทคัดย่อ• ผลงานวิจัยเรื่อง “Thai investor clusters and their financial literacy”         

- Presentation

By Arnond Sakworawich, Ph.D., Tanakorn Likitapiwat, Ph.D., 

Thunyachad Roongsrisawad, M.Sc.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์• ผลงานวิจัยเรื่อง “Investor return - mind the gap”  

- Presentation

โดย คุณกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ

นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด• ผลงานวิจัยเรื่อง “Trigger funds: trick or treat”  

- Presentation

โดย คุณพลภัทร วินัยบดี

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.​

วันที่ 22 ต.ค. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.


“Asymmetric Price Behavior around Trades and Tail Dependence in REITs” 

•      ผลงานวิจัยเรื่อง ““The  Asymmetry of Price Behavior Around Buy and Sell Trades: New Evidence on the Stock Exchange of Thailand”                          

- Presentation

- บทคัดย่อ

โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  เจนวิทยาโรจน์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​​​​·   ผลงานวิจัยเรื่อง “Tail Dependence in REITs Returns” 

- Presentation

- บทคัดย่อ

โดย ดร.กฤษดา  นิมมานันทน์  

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 16 ก.ย. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.


“ออปชั่นใน TFEX” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของออปชันในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)” Hedging Effectiveness of Options on Thailand Futures Exchange 

- Presentation

- บทศึกษา

โดย คุณจิรพัฒน์ อมรสิริภาณุวัฒน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผลงานวิจัยเรื่อง “การทดสอบ Put-Call Parity ด้วยฟิวเจอร์สใน TFEX”  

- Presentation

- บทศึกษา

โดย คุณจุฑาทิพย์ เลิศบูรพา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 19 ส.ค. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.


​“ลงทุนอย่างยั่งยืนแบบ VI กับหุ้นสภาพคล่องต่ำ พร้อมเทคนิควิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน” 

•  ผลงานวิจัยเรื่อง “Does Free Float Affect Shareholder Wealth? 

New Evidence from the Stock Exchange of Thailand” 

- Presentation

- บทศึกษา

โดย รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

คณะบริหารธุรกิจ ภาคการเงิน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 


​•  ผลงานวิจัยเรื่อง “Earnings Management and Natural Disaster : An Empirical Analysis” 

- Presentation

โดย อาจารย์สุภาวินี จีวะสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ ภาคบัญชี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ผลงานวิจัยเรื่อง “A String of Earnings Increases, Future Earnings Uncertainty, and Firm Fundamentals” 

- Presentation

- บทศึกษา

โดย อาจารย์ศรายุทธ เรืองสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ ภาคบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

​​วันที่ 15 ก.ค. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.​“เป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ำสำหรับการเกษียณอายุอย่างเพียงพอ" 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “เป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ำสำหรับการเกษียณอายุอย่างเพียงพอ” (Minimum Lump Sum Target for Adequate Retirement)

- Presentation

โดย ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย และ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น 

อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 มิ.ย. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.ส่องฝีมือ … กองทุนหุ้นไทย” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “Persistence of Equity Mutual Fund Performance in Thailand ” 

- Presentation

- บทศึกษา

โดย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน และ ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์• ผลงานวิจัยเรื่อง “Mutual Fund Fees & Performance” 

- Presentation

โดย คุณชาญชัย เมธิพิทักษ์ธรรม 

ฝ่ายวิจัย สำนักงาน กลต.

วันที่ 28 พ.ค.58 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1501 ชั้น 15 อาคาร ก.ล.ต.​“ความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกและการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “Determinants of Return and Volatility Spillovers in the International Equity Markets”

- Presentation 

- บทศึกษา

โดย ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


• ผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดสรรการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ”

- Presentation 

- บทศึกษา

โดย ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

3/2558

วันที่ 22 เม.ย. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1501 ชั้น 15 อาคาร ก.ล.ต.“พฤติกรรมนักลงทุนตามกระแส (Noise Traders) ในตลาดหุ้นไทย”

• ผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และเรื่อง “การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

- Presentation

- บทศึกษาที่ 1

- บทศึกษาที่ 2

โดย ผศ.ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ​

วันที่ 18 มีนาคม 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1501 ชั้น 15 อาคาร ก.ล.ต.


“การส่งผ่านข้อมูลสะท้อนราคาหุ้นในตลาดทุนไทยได้เร็วเพียงใด และอำนาจการ Arbitrage ในการรับฝากเงินธนาคารพาณิชย์ไทย” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของตลาดทุนไทยในการสะท้อนข้อมูล”

- Presentation

- บทศึกษา

โดย นางสาวโสภณา บูระประทีป

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


• ผลงานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองเพื่อพรรณนาพฤติกรรมเงินฝากที่ไม่ระบุอายุเงิน”

- Presentation 

- บทศึกษา

โดย นางสาววรรษชล คูสามารถ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สรุปประเด็นช่วงคำถามคำตอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.“การเปิดเผยข้อมูล M&A เร็วช้า มีผลอย่างไร และ คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีดีขึ้นหรือไม่ภายหลังจากการใช้ IFRS ในจีนและอินเดีย”  

• ผลงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพของโครงการลงทุนและจังหวะเวลาของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน” 

- Presentation

- บทคัดย่อ

- บทศึกษา

โดย ผศ.ดร. มนพล เอกโยคยะ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


Presentation 

บทคัดย่อ

โดยผศ.ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


สรุปประเด็นช่วงคำถามคำตอบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2557

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.


“แนวคิดใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงินและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”  

• ผลงานเรื่อง ธรรมาภิบาลกับราคาหุ้น : การศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- Presentation

- บทศึกษา

โดย ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ตลาดการเงิน  

บริษัท ทุนภัทร จำกัด

• ผลงานเรื่อง Sustainable Development of Thai Economy and the Roles of Financial Market 

วันที่ 17 กันยายน 2557

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.


“สำรวจสุขภาพบริษัทจดทะเบียน”  

• ความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือกับโอกาสประสบภาวะตกต่ำทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

- Presentation

โดย ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย


• การศึกษาตัวแปรบ่งชี้พัฒนาการทางการเงินในหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งถูกประกาศให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการแลกเปลี่ยนมือสูง

- Presentation

- บทความ

โดย รศ. ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม


• การซื้อขายหุ้นโดยบุคคลวงใน บรรษัทภิบาล และการจัดการกำไร

- Presentation

โดย ดร. สุนทรี เหล่าพัดจัน​


FAQ

วันที่ 20 สิงหาคม 2557

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.


"ซื้อหุ้นดูบอนด์"

• On the Informativeness of Credit Watch Placements

- Presentation

- บทศึกษา

โดย รศ. ดร.จิรพล จิยะจันทน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ผลกระทบของการออกหุ้นกู้ต่อราคาหุ้น : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- Presentation

- บทศึกษา

โดย คุณศักดา ถิระโสภณ    

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ​​​​FAQ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 

เวลา 14.30 - 16.30 น. 

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต. "การออมเพื่อการเกษียณอายุ"

นำเสนอผลงานเรื่อง “การออมเพื่อการเกษียณอายุ” 

โดย รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล และ ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ 

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ

Presentation

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้จากการออมและลงทุนเพื่อเกษียณอายุ : กรณีศึกษาสำหรับสมาชิก กบข.

FAQ​​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายวิจัย

โทรศัพท์ 0-2033-4695​