Sign In
SEC Working Paper

​​​​​

​​

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2023

วันพุธที่ 29 พฤศจิก​​ายน 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23
โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพฯ

เวลา

รายละเอียด

08.30 น. – 09.00 น. 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา และรับประทานอาหารว่าง

09.00 น. – 09.10 น. 

รับชมวีดิทัศน์ และพิธีกรกล่าวต้อนรับ

09.10 น. – 09.20 น. 

กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต.

09.20 น. – 09.30 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์  ประธานกรรมการ ก.ล.ต.

09.30 น. – 10.00 น. 

ปาฐกถา/บรรยายพิเศษ
อนาคตตลาดทุนไทยกับการเคลื่อนย้ายทุนในกระแสการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลก​
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล  ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

10.00 น. – 11.00 น.

การเสวนา “บทบาทของนวัตกรรมทางการเงินในการขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย"
ผู้ร่วมเสวนา
​คุณชลเดช เขมะรัตนา   นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

คุณอภิญญา เรืองทวีคูณ   กรรมการผู้จัดการ​

​​​บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ZTRUS
ดร.นครินทร์ อมเรศ   ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ คุณพงศ์พิชญ์ พิณสาย   ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล ก.ล.ต.

11.00 น. – 11.15 น.

Perspective session
โอกาสและความท้าทายของ Fintech Startup ในการเข้าถึงตลาดทุนไทย
โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

11.15 น. – 11.45 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
To break or not to break: Evidence from price discovery process of Thai stocks during the pre-opening of each trading session
โดย ผศ.ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์  อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณ Chi Chih Huang คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดร.คัดเขต บุนนาค 

ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

11.45 น. – 12.15 น. 

SEC Perspective session
Landscape ที่เปลี่ยนไปของตลาดทุนไทย เมื่อ Algorithmic trading เข้ามามีบทบาท
โดย คุณพลภัทร วินัยบดี และ คุณฐิติพงศ์ อมรธรรมนิยม ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล ก.ล.ต.

12.15 น. – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. – 13.45 น. 

การนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ
Geopolitical risk and firm value: Evidence from emerging markets
โดย ดร.ศศิน พริ้งพงษ์  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

13.45 น. – 14.15 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
A study of potential factor investing strategy from ESG score and intangible capital in Thailand
โดย คุณอิศราภรณ์ วรถาวรวิวัฒน์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ              

ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

14.15 น. – 14.30 น. 

SEC Perspective session
เข้าใจความคิดผู้ลงทุน เพื่อสร้างโอกาสสนับสนุนตลาดตราสารหนี้ Green bond
โดย คุณกริญา งามสมสุข ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล  ​ ก.ล.ต.

1​4.30 น. – 15.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
Retirement saving via the tax system with behavioral economics implications for regulation

โดย รศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ และ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

15.00 น. – 15.15 น.

การนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ
Social Media Finfluencers: Evidence from YouTube and Cryptocurrencies​
โดย คุณสิตา เขตวรินท์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.15 น. – 15.20 น.

ปิดงานสัมมนา

​​หมายเหตุ: กำหนดการและรายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
​​​​​​​กำหนดการจัดงาน SEC Capital Market Regional Seminar 2023
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา​ 13.​​15 – 16.15 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

เวลา

รายละเอียด

13.15 - 13.30 น. 

พิธีเปิดงานสัมมนา

โดย น​ายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ผศ. น.สพ.​ ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
และ ดร.จุม​พฏ บริราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

13.30 - 14.00 น. 

ปาฐกถาพิเศษ “EEC ศักยภาพใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน​"

โดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

14.00 - 15.15 น. 

การเสวนา “SMEs ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในปี 2566

ผู้ร่วมเสวนา:

 1. นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

 2. นายเวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SMEs และธุรกิจรายย่อย และนายกสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หุ้นส่วนและหัวหน้าแผนกไพรเวท เอ็นเตอร์ไพรซ์ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

 4. นายวิศรุต จันทิพย์วงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด เจ้าของแบรนด์เต่าเหยียบโลก และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 5. นายธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  และผู้ประกอบการเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้ดำเนินการเสวนา : นางสาวสินิดา เพชรวีระกุล

15.15 – 15.35 น.

​นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อที่ 1 “When Does CEO Duality Matter? The Moderating Effect of Ownership on the Relationship between CEO Duality and Firm Performance"

โดย นายทะนุ ประเสริฐสุนทร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจารณ์ผลงาน: นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

15.35 – 15.55 น.

​นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อที่ 2 “Do Investment Subsidy and Analyst Following Improve Underinvestment Problems? Evidence from Thailand"

โดย ผศ. ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้วิจารณ์ผลงาน: นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

15.55 – 16.15 น.

นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อที่ 3 "Relationship among Sustainability Disclosure, Earnings Persistence and Economic Value Added of Initial Public Offering Firms: An Empirical Evidence of Thai Listed Companies"

โดย นางสาวไปรยา กาญจนประภาส นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้วิจารณ์ผลงาน: นายอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: สามารถเข้าร่วมงานผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ที่เพจ Fac​ebook: สำนักงาน กลต. ​​

​​​​
​​ 

​​

กำหนดการจัดงา​​น SEC Capital Market Symposium 2022
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

เวลา

รายละเอียด

09.00 น. – 09.15 น.

พิธีเปิดงานสัมมนา

 • กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
  เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

  และ Dr. Ian Fenwick  
  Director, Sasin School of Management

09.15 – 09.20 น.

 • กล่าวเปิดการสัมมนา

  โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์ 
  ประธานกรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

09.20 น. – 10.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ “The future of capital markets in a digital economy"

โดย David L. Yermack, Albert Fingerhut Prof. of NYU Stern

10.00 น. – 10.45 น.

Risk-Taking Behavior during Downturn: Evidence of Realization Effect in the Cryptocurrency Market

โดย รศ. ดร.วรประภา นาควัชระ
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ นายฐิติพงศ์ อมรธรรมนิยม
ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต.


ผู้วิจารณ์ผลงาน: รศ. ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ​​

10.45 น. – 11.15 น.

Corporate culture and board gender diversity: Evidence from machine learning

โดย ศ. ดร.ภรศิษฐ์ จิราภรณ์
Professor of Finance, Pennsylvania State University
และ รศ. ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาศ
หัวหน้าศูนย์เฉพาะทางด้านบรรษัทภิบาลและการเงิน
เชิงพฤติกรรม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11.15 น. – 12.30 น.

การเสวนา “บทบาทตลาดทุนไทยท่ามกลางโลกยุคใหม่"

ผู้ร่วมเสวนา:

1. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

3. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ผู้ดำเนินการเสวนา: นางสาวสินิดา เพชรวีระกุล

12.30 น. – 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 น. – 13.30 น.

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม และสินทรัพย์ลงทุนอื่น ของนักลงทุนไทย

โดย ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30 น. – 13.50 น.

Cryptocurrency bubbles, the wealth effect, and non-fungible token prices: Evidence from metaverse LAND

โดย รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.50 น. – 14.10 น.

The Evidence on the Green Bond Premium in Asia-Pacific and Europe Markets

โดย นายปรัตถ์ วงษ์อารี
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.10 น. – 14.40 น.

The First Analysis of Thai Key Audit Matters: Are Investors Sentimental to Key Audit Matters?

โดย ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์  ผศ. ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์  และ รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.40 น. – 15.00 น.

Are value premiums driven by behavioral factors?​

โดย ผศ. ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

15.00 น. – 16.10 น.

การเสวนา “ส่องทิศทางการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย พร้อมปรับและรับมือ"

ผู้ร่วมเสวนา:

1. รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)

3. นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

4. นายพิริยะ สัมพันธารักษ์
กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

ผู้ดำเนินการเสวนา: นางสาวสินิดา เพชรวีระกุล

16.10 น. – 17.00 น.

Networking

หมายเหตุ:  

1. กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. สามารถเข้าร่วมงานผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ที่เพจ Facebook: สำนักงาน กลต. ​            

​​​​
​​การสำรวจลักษ​​ณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล​​​​​
กำหนดกา​​รสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนประ​จำปี 2565 ในระดับภูมิภาค

และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

​วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น. 

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live สำนักงาน ก.ล.ต
โดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

เวลา

รายละเอียด

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิดงานสัมมนา

รื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
กล่าวเปิดงานสัมมนา

ผศ. ดร. ก้องภู นิมานันท์
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวเปิดงานสัมมนา

10.00 – 10.30 น.

บรรยายพิเศษ “พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการระดมทุนในตลาดทุนไท"

สิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองเลขาธิการ
สำนักงาน ก.ล.ต.

10.30 - 11.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย “Do Audit Firms' Tarnished Reputations Influence Audit Firm Changes?"

ผู้วิจัย
ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจารณ์ผลงาน
รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00 - 11.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัย “2-in-1 Investment: Cryptocurrency-related Announcement by Public Firms"

ผู้วิจัย
Dr. Yosuke Kakinuma
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจารณ์ผลงาน
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

11.30 - 12.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย “Corporate Governance Attributes and Audit Report Timeliness: Mediating Role of Corporate Disclosure and Transparency and Moderating Role of Audit Quality"

ผู้วิจัย
ภาสุข นิธิบันดาลเสรี
สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้วิจารณ์ผลงาน
อังคณา เทพประเสริฐวังศา
เลขาธิการและผู้อำนวยการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

เสวนา “Brand New Wind – Impact of Fintech on Financial and Academic Sectors"

ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รศ. ดร. คณิสร์ แสงโชติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีรกร สายเทพ
Digital Construction Director
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.00 - 14.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัย ระดับของการเปิดเผยข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับมูลค่ากิจการ

ผู้วิจัย
ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจารณ์ผลงาน
อภิญญา สิระนาท
หัวหน้าโครงการ Accelerator Labs โครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

14.30 - 15.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย “Strategic Implications of Corporate Disclosure via Twitter​"

ผู้วิจัย
ดร. อนิล ธนสิน รูพ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจารณ์ผลงาน
กุลวัลย์ สุพีสุนทร
Sustainability and Climate Change Leader บริษัท PwC ประเทศไทย

​​
กำหนดกา​​รสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนประ​จำปี 2565 ในระดับภูมิภาค
และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU

โดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

การเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนประจำปี 2565 ในระดับภูมิภาค

 • ​กล่าวรายงาน โดย
  ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • ​กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย
  คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
  เลขาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 • ​รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

 • ​พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล 
  เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

 • ​มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน


09.30 - 11.00 น.

การเสวนา “บทบาทตลาดทุนไทยในการส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนของประเทศ"

ผู้ร่วมเสวนา:

1. คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
(เอกสารประกอบการเสวนา)

2. คุณโดม เจริญยศ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โทเคไนน์ จำกัด และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

4. ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ: คุณสินิดา เพชรวีระกุล

11.00 - 11.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจารณ์ หัวข้อที่ 1 “Financial Literacy and Fintech Adoption for Quality of Life"

ผู้นำเสนอ : Dr.Yosuke Kakinuma อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจารณ์ : คุณสุวภา เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย

11.30 - 11.50 น.

การบรรยายพิเศษ (Perspective) ช่วงที่ 1

แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ Family Business เพื่อความยั่งยืน"
โดย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

11.50 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจารณ์ หัวข้อที่ 2 “การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนแบบกลุ่มหลักทรัพย์ในยุคการเงินดิจิทัลโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล"

ผู้นำเสนอ : คุณยศเอก ไชยฤทธิ์
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้วิจารณ์ : คุณชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทค ประเทศไทย

13.30 - 13.50 น.

การบรรยายพิเศษ (Perspective) ช่วงที่ 2

Alternative credit for SMEs​"

โดย ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.50 - 14.20 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจารณ์ หัวข้อที่ 2 “The Impact of Environmental, Social and Governance (ESG) Score on Corporate Outcomes of Listed Companies from the IMT-GT​"

ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้วิจารณ์ : คุณสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

14.20 - 14.30 น.

ปิดงานสัมมนา​

หมายเหตุ:   พิธีกรดำเนินรายการโดยผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ และ ผศ.ดร.ศุภวัตร มีพร้อม)​​
​​


​วันที่​
​​​หัวข้อ
​​​วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
รวบรวมบทความวิจัย “SEC Working Paper Forum 2018”

​​วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 และ 3 ชั้น ลอบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

“A New Dataset for Thai Equity Mutual Fund Analysis: 

From Figures to Fund Style”

Presentation 

โดย ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต.​​• Paper of the year and Asset Management Winning Paper

 “Essays on Open-Ended Equity Mutual Funds in Thailand”

Presentation

Full Paper

โดย อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และ ผศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย​• Corporate Finance Winning Paper “Synergistic effects of CSR practices on firm value: Evidence from Asia Pacific emerging markets”

Full Paper

โดย ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย​​


​​

• Market Structure and Intermediation Winning Paper “Are Equity Markets Really Casinos? When the timing is right.”

Full Paper

โดย ผศ.ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

 Assistant Professor William F.Johnson

 College of Business, Texas A&M University-Corpus Christi

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เวลา 9.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.​


“Derivative Warrant Market Developments”

- Presentation 

โดย ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต.• Corporate Finance Winning Paper “White Knights or Machiavellians? Understanding the motivation for reverse takeovers in Singapore and Thailand”

Presentation

โดย รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• Paper of the year and Asset Management Winning Paper

 “Who Should Regulate Investment Advisers”

Presentation

โดย Assistant Professor Ben Charoenwong 

      NUS Business School, National University of Singapore 

      Assistant Professor Alan Kwan

      Hong Kong University และ

      Assistant Professor Tarik Umar

      Rice UniversityMarket Structure Winning Paper “A study of intraday trading behavior  around tick size changes”

Presentation

โดย อ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และ อ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​• ผลงานวิจัยเรื่อง “Corporate Governance for Asian Publicly Listed Family-controlled Firms”

Presentation

​โดย Dr. Tony Tan

Co-head of Ethics, Standards and Professional Conduct, CFA Institute

วันที่ 2 มีนาคม 2559

เวลา 14.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.

“การออมเพื่อการเกษียณ” 

บทคัดย่อ• ผลงานวิจัยเรื่อง “การกำหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนสำหรับผู้มีรายได้ชาวไทย ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง”

Presentation

โดย ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


• ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการให้ความรู้ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุ”  

Presentation

โดย รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ผลงานวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบของการวางแผนทางการเงินที่ดี”

Presentation

Alpha Beta and Now Gamma

โดย คุณกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ

นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

​วันที่ 18 พ.ย. 2558

เวลา 14.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.

​“Investment: Expectation & Reality การลงทุน…ความหวังกับความจริง”

บทคัดย่อ• ผลงานวิจัยเรื่อง “Thai investor clusters and their financial literacy”         

Presentation

By Arnond Sakworawich, Ph.D., Tanakorn Likitapiwat, Ph.D., 

Thunyachad Roongsrisawad, M.Sc.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์• ผลงานวิจัยเรื่อง “Investor return - mind the gap”  

Presentation

โดย คุณกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ

นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด• ผลงานวิจัยเรื่อง “Trigger funds: trick or treat”  

Presentation

โดย คุณพลภัทร วินัยบดี

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.​

วันที่ 22 ต.ค. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.


“Asymmetric Price Behavior around Trades and Tail Dependence in REITs” 

•      ผลงานวิจัยเรื่อง ““The  Asymmetry of Price Behavior Around Buy and Sell Trades: New Evidence on the Stock Exchange of Thailand”                          

Presentation

บทคัดย่อ

โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  เจนวิทยาโรจน์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​​​​·   ผลงานวิจัยเรื่อง “Tail Dependence in REITs Returns” 

Presentation

บทคัดย่อ

โดย ดร.กฤษดา  นิมมานันทน์  

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 16 ก.ย. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.


“ออปชั่นใน TFEX” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของออปชันในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)” Hedging Effectiveness of Options on Thailand Futures Exchange 

-Presentation

บทศึกษา

โดย คุณจิรพัฒน์ อมรสิริภาณุวัฒน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผลงานวิจัยเรื่อง “การทดสอบ Put-Call Parity ด้วยฟิวเจอร์สใน TFEX”  

Presentation

บทศึกษา

โดย คุณจุฑาทิพย์ เลิศบูรพา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 19 ส.ค. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.


​“ลงทุนอย่างยั่งยืนแบบ VI กับหุ้นสภาพคล่องต่ำ พร้อมเทคนิควิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน” 

•  ผลงานวิจัยเรื่อง “Does Free Float Affect Shareholder Wealth? 

New Evidence from the Stock Exchange of Thailand” 

Presentation

บทศึกษา

โดย รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

คณะบริหารธุรกิจ ภาคการเงิน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 


​•  ผลงานวิจัยเรื่อง “Earnings Management and Natural Disaster : An Empirical Analysis” 

Presentation

โดย อาจารย์สุภาวินี จีวะสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ ภาคบัญชี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ผลงานวิจัยเรื่อง “A String of Earnings Increases, Future Earnings Uncertainty, and Firm Fundamentals” 

Presentation

บทศึกษา

โดย อาจารย์ศรายุทธ เรืองสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ ภาคบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

​​วันที่ 15 ก.ค. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.​“เป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ำสำหรับการเกษียณอายุอย่างเพียงพอ" 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “เป้าหมายเงินก้อนขั้นต่ำสำหรับการเกษียณอายุอย่างเพียงพอ” (Minimum Lump Sum Target for Adequate Retirement)

Presentation

โดย ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย และ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น 

อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 มิ.ย. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16  อาคาร ก.ล.ต.ส่องฝีมือ … กองทุนหุ้นไทย” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “Persistence of Equity Mutual Fund Performance in Thailand ” 

Presentation

บทศึกษา

โดย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน และ ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์• ผลงานวิจัยเรื่อง “Mutual Fund Fees & Performance” 

Presentation

โดย คุณชาญชัย เมธิพิทักษ์ธรรม 

ฝ่ายวิจัย สำนักงาน กลต.

วันที่ 28 พ.ค.58 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1501 ชั้น 15 อาคาร ก.ล.ต.​“ความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกและการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “Determinants of Return and Volatility Spillovers in the International Equity Markets”

Presentation 

บทศึกษา

โดย ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


• ผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดสรรการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ”

Presentation 

บทศึกษา

โดย ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

3/2558

วันที่ 22 เม.ย. 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1501 ชั้น 15 อาคาร ก.ล.ต.“พฤติกรรมนักลงทุนตามกระแส (Noise Traders) ในตลาดหุ้นไทย”

• ผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และเรื่อง “การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

Presentation

บทศึกษาที่ 1

บทศึกษาที่ 2

โดย ผศ.ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ​

วันที่ 18 มีนาคม 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1501 ชั้น 15 อาคาร ก.ล.ต.


“การส่งผ่านข้อมูลสะท้อนราคาหุ้นในตลาดทุนไทยได้เร็วเพียงใด และอำนาจการ Arbitrage ในการรับฝากเงินธนาคารพาณิชย์ไทย” 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของตลาดทุนไทยในการสะท้อนข้อมูล”

Presentation

บทศึกษา

โดย นางสาวโสภณา บูระประทีป

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


• ผลงานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองเพื่อพรรณนาพฤติกรรมเงินฝากที่ไม่ระบุอายุเงิน”

Presentation 

บทศึกษา

โดย นางสาววรรษชล คูสามารถ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สรุปประเด็นช่วงคำถามคำตอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.“การเปิดเผยข้อมูล M&A เร็วช้า มีผลอย่างไร และ คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีดีขึ้นหรือไม่ภายหลังจากการใช้ IFRS ในจีนและอินเดีย”  

• ผลงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพของโครงการลงทุนและจังหวะเวลาของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน” 

Presentation

บทคัดย่อ

บทศึกษา

โดย ผศ.ดร. มนพล เอกโยคยะ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


-  Presentation 

-  บทคัดย่อ

โดยผศ.ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


สรุปประเด็นช่วงคำถามคำตอบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2557

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.


“แนวคิดใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงินและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”  

• ผลงานเรื่อง ธรรมาภิบาลกับราคาหุ้น : การศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Presentation

บทศึกษา

โดย ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ตลาดการเงิน  

บริษัท ทุนภัทร จำกัด

• ผลงานเรื่อง Sustainable Development of Thai Economy and the Roles of Financial Market 

วันที่ 17 กันยายน 2557

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.


“สำรวจสุขภาพบริษัทจดทะเบียน”  

• ความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือกับโอกาสประสบภาวะตกต่ำทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

Presentation

โดย ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย


• การศึกษาตัวแปรบ่งชี้พัฒนาการทางการเงินในหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งถูกประกาศให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการแลกเปลี่ยนมือสูง

Presentation

บทความ

โดย รศ. ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม


• การซื้อขายหุ้นโดยบุคคลวงใน บรรษัทภิบาล และการจัดการกำไร

Presentation

โดย ดร. สุนทรี เหล่าพัดจัน​


FAQ

วันที่ 20 สิงหาคม 2557

เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต.


"ซื้อหุ้นดูบอนด์"

• On the Informativeness of Credit Watch Placements

Presentation

บทศึกษา

โดย รศ. ดร.จิรพล จิยะจันทน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ผลกระทบของการออกหุ้นกู้ต่อราคาหุ้น : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Presentation

บทศึกษา

โดย คุณศักดา ถิระโสภณ    

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ​​​​FAQ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 

เวลา 14.30 - 16.30 น. 

ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคาร ก.ล.ต. "การออมเพื่อการเกษียณอายุ"

นำเสนอผลงานเรื่อง “การออมเพื่อการเกษียณอายุ” 

โดย รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล และ ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ 

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ

• Presentation

• บทคัดย่อ

• การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้จากการออมและลงทุนเพื่อเกษียณอายุ : กรณีศึกษาสำหรับสมาชิก กบข.

• FAQ​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล

โทรศัพท์ 0-2033-4695​