Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​ตราสา​รหนี้


 

หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย

 


 

สรุปหลักเกณฑ์​


  แบบ II แบบ HNW ​แบบ PO
การอนุญาต ​ 

คุณสมบัติอนุญาต

 

 

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้ เท่านั้น

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป เมื่อยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะหุ้นกู้ ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/หุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (เกณฑ์เดิม)

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร/กรรมการ

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET

3. กรณีบริษัทไทย 

3.1 กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3.2 ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

4. กรณีบริษัทต่างประเทศ

4.1 แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

4.2 แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดอายุหุ้นกู้

4.3 ไม่มีเหตุควรสงสัยว่า lead regulator ด้านตลาดทุนจะไม่ให้ความร่วมมือแก่ ก.ล.ต.

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น
อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต
ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

6. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้ เท่านั้น

- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:

1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือตามมาตรฐานอื่นตามที่ประกาศกำหนด[1]
(กรณีบริษัทต่างประเทศ)

2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต/SET

3. กรณีบริษัทไทย 

3.1 กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3.2 ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

4. กรณีบริษัทต่างประเทศ

4.1 แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ

4.2 แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดอายุหุ้นกู้

4.3 ไม่มีเหตุควรสงสัยว่า lead regulatorด้านตลาดทุนจะไม่ให้ความร่วมมือแก่ ก.ล.ต.

5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูล เป็นต้น

6. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้
เงินกู้ยืม

8. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

มูลค่าหน้าตั๋วเงิน - - -
fast track - - มี fast track ถ้าหาก issuer มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ระยะเวลาการสอบทาน +พิจารณา - พิจารณา 15 วัน

fast track:
สอบทาน = 10 วัน
กรณีข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่ ก.ล.ต. กำหนด
              = 30 วัน สำหรับกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง​ที่ ก.ล.ต. กำหนด 
พิจารณา = 14 วัน

ปกติ:
สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน

ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต

-

 

10,000 บาท/
2 ปี (MTN)
หรือ 10,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/
2 ปี (MTN)
หรือ 30,000 บาท/ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูล (filing) ​ ​ ​
แบบ filing ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

แบบ factsheet มี มี มี
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet -

  - key financial ratio    

  - ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

  - ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้

ตัวกลางในการทำหน้าที่ product screening - บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้

fast track: บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้

ปกติ: ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ทรัสตี - (ยกเว้นมีประกัน) มี มี
ระบบ MTN มี มี มี
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว
Rating - - ต้องจัดให้มี rating

​ 

[1] ได้แก่ (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

    ​(ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)

​    (ค)  Financial Accounting Standards (FAS)

​    (ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP)

    (จ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator) หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ      

          ประเทศที่กิจการตาม​​กฎหมายต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นยอมรับหรือกำหนด  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทต่างประเทศได้จัดทำและเปิด  

          เผยข้อมูลในงบการเงิน โดยแสดง​​ผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ด้วย

 

 

    ​(ฉ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่สำนักงานยอมรับ​


 

​คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง​

  


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​