Sign In
แผนยุทธศาสตร์

strategic plan 2563 - 2565

ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563-2565 โดยคำนึงถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถทำหน้าที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (25 ก.ค. 2562) และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบรรลุเป้าหมาย 4 ด้าน คือ

A. ยั่งยืน:  Sustainable capital market

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้กิจการผนวก ESG เข้ากับการทำธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

B. เข้าถึง: Financial inclusion, reduction of inequality

ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (inequality) ของประเทศ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน (financial inclusion) โดยที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ และ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่องทางที่เหมาะสมและยั่งยืน

C. แข่งได้และเชื่อมโยง: Competitiveness, connectivity and digital

มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้ เชื่อมโยงสู่สากล และมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการประกอบธุรกิจและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดต้นทุน โดยที่มีการกำกับดูแลที่รักษาความเชื่อมั่น เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber resilience)

D. เชื่อถือได้: Trust & Confidence

ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุน โดยที่ ก.ล.ต. สามารถป้องกัน ยับยั้ง ดำเนินการกับการกระทำผิดรูปแบบใหม่ ๆ ได้ และสามารถประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง


แผนองค์กรเข็มแข็ง

เพื่อขับเคลื่อนให้แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองต่อทิศทางและ แนวโน้มสำคัญจากภายนอกที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทาย ในการดำเนินพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ก.ล.ต. จึงจัดทำ “แผนองค์กรเข้มแข็ง" เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถดำเนินพันธกิจ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  ก.ล.ต. กำหนดหลักการสำคัญในการพัฒนาองค์กร ด้วยหลัก DECIDE ซึ่งได้แก่ Delegation - Empowerment Communication – Integration -  Development  - Engagement ซึ่งนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร มุ่งส่งเสริมค่านิยมองค์กร 4 ด้าน “เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง" ให้กับพนักงาน โดยเน้นการเปิดใจและบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง สนับสนุนพนักงานให้มีโอกาสแสดงผลงาน และมอบหมายให้รับผิดชอบงานสำคัญ นอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิด ESG ในกระบวนการทำงาน และส่งเสริมกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง

(2) ด้านศักยภาพบุคลากร เน้นพัฒนาบุคลาการให้มีทักษะสำคัญอย่างเพียงพอ สนับสนุนการดำเนินงานสำคัญ อาทิ ทักษะด้านดิจิทัล และการสร้างความพร้อมให้ผู้บริหาร เป็นต้น​

(3) ด้านประสิทธิภาพการทำงาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระ และเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญ และเท่าทันความเสี่ยง

(4) ด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven regulator) ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยง และมีความปลอดภัย

(5) ด้า​นการมีส่วนร่วมและตอบโจทย์ผู้เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาการดำเนินการที่ตอบโจทย์ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งขยายช่องทางการให้บริการให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกภาคส่วน​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0-2033-9548​