Sign In
PO-SME

​​​​​​​​​​​​​​​การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (PO-SME) และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น


​​

สรุปหลักเกณฑ์

การเสนอขายหุ้นแบบ PO – SME ถือเป็นทางเลือกในการระดมทุนหนึ่งสำหรับกิจการ SME หรือ Startup
ที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ให้สามารถออกเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนตามที่กำหนด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (“filing") ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบที่กำหนด โดยคุณสมบัติของบริษัทและข้อมูลที่เปิดเผยในแบบ filing จะมีลักษณะที่ผ่อนปรนกว่ากรณีการเสนอขายหุ้น PO โดยทั่วไป สรุปได้ดังนี้


หลักเกณฑ์การอนุญาต

1. ให้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1  เป็นบริษัทที่มีลักษ​​ณะตามที่กำหนด

1.2  เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามที่กำหนด

1.3  มูลค่าเสนอขายรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และไม่เกิน 500 ล้านบาท

2. บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ หากจะเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน ให้ถือว่าการเสนอขายได้รับอนุญาตจากสำนักงาน เมื่อปฏิบัติตามข้อ 1 และ

2.1  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีข้อมูลตามที่กำหนด​​ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

2.2  บริษัทไม่อยู่ระหว่าง (1) ค้างส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องส่งสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) ถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายหุ้น NP NC กับหุ้นของบริษัท


ลักษณะของบ​ริษัท

​(1)    บริ​ษัทมหาชนจำกัด

(2)    กรรมการและผู้บริหารเป็นบุ​คคลที่มีชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (whitelist)

(3)    งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดและงบการเงินประจำงวด 6 เดือนแรกของปีบัญชีปัจจุบัน (ถ้ามี) ก่อนยื่น filing ต้อง 

 • เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 • ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

 • รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องถูกจัดทำและเปิดเผยตามมาตรฐาน โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่ถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ

(4)    ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง และต้องไม่ดำเนินงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(5)    ต้องไม่เป็น investment company

(6)    ไม่มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ / ไม่เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  เป็นต้น​ผู้บริหารได้แก่ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของแต่ละสายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา (รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2564 เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)


ลักษณ​ะของผู้ลงทุน

 การยื่นแบบแ​สดงรายการข้อมูล (แบบ filing)  • ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่​ต้องการเสนอขายหุ้นออกใหม่เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบ 69-SME-PO พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

 • ให้กรรมการทุกคนของบริษัทลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ filing และนำส่งเอกสารที่ลงนามฉบับจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (กรณีเสนอขายหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อ)

 • แบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 14 วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ครบถ้วน

  • ผู้เสนอขายหุ้นได้รับฟังและตอบคำถามของนักลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นระยะเวลา 30 วัน

  • ผู้เสนอขายได้แก้ไขเพิ่มเติมแบบ filing ให้แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุด (ถ้ามี) และได้รับฟังและตอบคำถามนักลงทุนเพิ่มเติมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นระยะเวลา 7 วัน

  • ผู้เสนอขายได้ปรับปรุงข้อมูลจากการรับฟังและตอบข้อซักถามของนักลงทุนลงในแบบ filing ฉบับปรับปรุง และได้นำประเด็นข้อซักถามดังกล่าวมาแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของแบบ filing ฉบับปรับปรุงแล้ว


เงื่อน​ไขภายหลังอนุญาต

 • จะต้องดำเนินการให้มีการชักชวน แนะนำหรือขายหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

 • ต้องขายหุ้นและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ

 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหุ้น ต้องมีมูลค่าจองซื้อหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่เสนอขาย มิฉะนั้น จะถือว่าการอนุญาตสิ้นสุดลง (นับรวมมูลค่าจองซื้อหุ้นจากผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงหรือ cornerstone investor ด้วย) โดยเมื่อผู้ได้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุ้นทั้งหมด ให้บริษัทหลักทรัพย์คืนเงินค่าจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด


หน้าที่ภายหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียน

การจัดทำและเปิ​ดเ​​ผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน


​- ให้จั​​ดส่งรายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้


ประเภทข้​​อมูล
ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ง
(1)    งบการเงินประจำงวด 6 เดือนแรกของปีบัญชี
(2)    งบการเงินประจำรอบปีบัญชี

​ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี​​​

(3)    การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้ส่งพร้อมกับการส่งงบการเงินตาม (1) และ (2)
(4)    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report)
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

​​​ - ​​​​บริษั​ทสิ้นสุดหน้าที่การจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหมวดนี้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

​​​(1)  มีการชำระ​บัญชีเพื่อเลิกกิจการ

(2)  อยู่ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(3)  บริษัทไม่ได้ขายหุ้นที่ออกใหม่ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอนุญาต หรือบริษัทยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

(4)  บริษัทเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

​(ก)  ภาย​​หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party)  และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้น ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข)  ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับข้อ​มูล

(ค)  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป และมีการดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว


(5)  บ​ริษัทพ้นจ​ากการเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก)  ถูกศาลสั่งพิ​​​ทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(ข)  เป็นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

(ค)  มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป และมีการดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว

(ง)  บริษัทได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลตามประกาศนี้

​​​การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน


- บุคคลที่เกี่ยวโย​งกัน (ตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.75/2564)


- ​​​​ก่อนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- ​ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ​ขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

          (1)  จัดส่งหนังสื​อนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

          (2)  หนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้​ถือหุ้นต้องมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายการขั้นต่ำดังนี้

                   (ก)  วันที่ทำรา​ยการ

                   (ข)  วัตถุประสงค์การ​ทำรายการ

                   (ค)  ลักษณะทั่วไปของรายการ ราย​ละเอียดธุรกรรม มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน การชำระราคา การคำนวณมูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น

                   (ง)  รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เช่น ควา​มสัมพันธ์กับบริษัท และส่วนได้เสีย เป็นต้น

                   (จ)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน​การทำรายการ


​​การทำรายการที่นัยสำคัญ


​​​​​​​​​​- การคำ​​​​​​​นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท (ตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2564) ได้แก่การทำรายการ ดังนี้

(1)  การก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์              

(2)  การก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(3)  การได้มาหรือโอนไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ในระยะยาว

(4)  การ​​ลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

- ​​​ก่อนการทำร​​ายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติกา​​รทำรายการที่มีนัยสำคัญ ให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)  จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

(2)  หนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต้องมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายการขั้นต่ำดังนี้

(ก)  วันที่ทำรายการ

(​ข)  คู่กรณีและความสัมพันธ์

(ค)  วัตถุประสงค์การทำรายการ

(ง)  ลักษณะทั่วไปของรายการ รายละเอียดสินทรัพย์ที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไป มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน การชำระราคา การคำนวณมูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ และแหล่งเงินทุน

(จ)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการ

​​การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ให้ป​ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนใน mai หรือ SET โดยยกเว้นในเรื่องที่ไม่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ผู้จัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อของกิจการ

 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


การออกเสนอขายหุ้น

 • ​​​​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 71/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์  doc | pdf

  ​​- ภาคผนวกท้ายป​ระกาศ ทจ. 71/2564  doc | pdf 

  - แบบ 69-SME-PO : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  doc | pdf 

 • ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 26/2565 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 3) doc​ | pdf

 • ​​​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2564 เรื่อง  กำหนดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  doc |  pdf

  ​​- ตารางแนบท้ายประกาศ ทจ. 72/2564 pdf 
 • ​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2566 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 4)   doc | pdf  

​- ​แบ​บ 69-SME-PO : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 23/2566) doc  | pdf


การทำหน้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

 • ​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2564 เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ doc | pdf

  ​- ภา​คผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ทจ. 75/2564 doc
  ​- ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศ ทจ. 75/2564 doc | pdf
  - แบ​​บ 56-1 SME One report doc | pdf 

 • ​ประกาศคณะก​รรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2564 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรายงานการได้มาหรือ จำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ doc | pdf

 • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2566 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 3) d​oc | pdf

- แ​​บบ 56-1 S​​ME One Report : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (แนบท้ายประกาศ ทจ. 24/2566) doc | pdf
​​อื่น ๆ ที่ออกใหม่ หรือมีการปรับปรุงให้รองรับ PO-SME

 • ประกาศคณะ​กรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2564 เรื่อง  การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3) doc | pdf

 • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2565 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4) doc | pdf 

 • ประกาศคณะกร​รมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 74/2564 เรื่อง  การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ฉบับที่ 2) doc | pdf

 • ประกาศคณะกรร​มการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 77/2564 เรื่อง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 15) doc | pdf

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 75/2564 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเพื่อการสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ doc | pdf

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 72/2564 เรื่อง  แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 12) doc | pdf

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 73/2564 เรื่อง  การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3) doc | pdf

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 74/2564 เรื่อง  การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (ฉบับที่ 3) doc | pdf

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 76/2564 เรื่อง  หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 12) doc | pdf

 • ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 71/2564 เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 65) doc | pdf

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


 • แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME") (แบบ 69-SME-PO)  doc |  pdf

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME") (แบบ  56-1 SME One Report)  doc |  pdf 

 • ​แบบรายงานผลการเสนอขายหุ้น SME PO (แบบ81-1 SME) doc​ | pdf​

 • แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME") (แบบ 69-SME-PO) ฉบับปรับปรุง 2566 - มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ​  doc |  pdf

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME") (แบบ 56-1 SME One Report) ฉบับปรับปรุง 2566 - มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567  doc​ | pdf