Sign In
การเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)


สรุปหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อ ก.ล.ต. หากเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ สวส. กำหนด รวมทั้งควรเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจนว่า การลงทุนรวมถึงผลตอบแทนที่ได้จากกการลงทุนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งต่างจากบริษัทเอกชนทั่วไปที่มุ่งกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น


กฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง​

  • ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.1/2563 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ​.doc | .pdf

  • ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 18/2551 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) .doc | .pdf

  • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.1/2563 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง .doc | .pdf


รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก สวส. 


Clip ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนสำหรับ SE


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระดมทุน

โทร. 02-263-6232 , 02-033-9520