Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust : Infra Trust) เป็นเครื่องมือการระดมทุนเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ทรัสต์เป็นตัวกลาง (vehicle) ในการลงทุน

Infra Trust เป็นทางเลือกในการระดมทุนสำหรับภาครัฐและเอกชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับภาครัฐและเอกชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนด้วย Infra Trust มีความคล้ายคลึง/แตกต่างกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ดังนี้

pic1.png 

สรุปหลักเกณฑ์ ​โครงสร้าง I​nfr​a Trust

 pic2.png
 
ข้อกำหนดสำ​คัญ

 • มูลค่าการระดมทุนขั้นต่ำ 10,000 ล้านบาท

 • มูลค่าขั้นต่ำของทรัพย์สินแต่ละโครงการ 3,000 ล้านบาท

 • ประเทศที่ลงทุนได้ : ไม่จำกัด (รวมทั้งไทยด้วย)

 • ประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนได้ เหมือนกอง IFF

 • โครงการที่สร้างเสร็จและมีรายได้แล้ว (Brownfield) และโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ (Greenfield*) < 30% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ Infra Trust ขายผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนทั่วไปก็ได้ (หากขายผู้ลงทุนทั่วไปต้องนำหน่วยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อมีสภาพคล่อง)

 • Greenfield* > 30% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ Infra Trust ขายได้เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ (ซื้อหน่วยทรัสต์ ≥ 10 ล้านบาท)

 • กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลในวงกว้าง (พิจารณาในแนวทางเดียวกับ IFF โดยอนุโลม)

​*Greenfield ในที่นี้ หมายถึง Infra ที่ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์

การลงทุนในทรัพย์สินกิจกา​รโครงสร้างพื้นฐาน

​อาจลงทุนได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้

  1. ​​ลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินผ่านการถือครองกรรมสิทธิ์ : เหมาะสมกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถโอนความเป็นเจ้าของได้ เช่น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของเอกชน

  2. ลงทุนในสัญญาแบ่งรายได้หรือสิทธิการเช่า : เหมาะสมกับทรัพย์สินที่เป็นของรัฐ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์/สัมปทานได้

  3. ลงทุนผ่านบริษัทลูกของ Infra Trust (ต้องถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าเกณฑ์เสียงข้างมากที่ใช้มติพิเศษของประเทศที่บริษัทนั้นจัดตั้ง ยกเว้นมีข้อจำกัดให้ถือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียง)

​ทรัสต์สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ vs รายย่อย


ข้อกำหนดของ Infra Trust สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายย่อย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เรื่อง​​รายใหญ่​​รายย่อย
1. การขออนุญาตและยื่นแบบ filingผู้เสนอขาย + FA ร่วมยื่นคำขอและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ​
2. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่กำหนดต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. การเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่กำหนดกำหนด
4. ข้อจำกัดการถือหน่วย

- บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- Trust Manger สามารถจัดสรรหน่วยให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยต้องเปิดเผยสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนใน filing

5. การประเมินค่าทรัพย์สินไม่กำหนด

- ผู้ประเมินฯ มีประสบการณ์ + ความเชี่ยวชาญในโครงสร้าง
พื้นฐาน

- ประเมินทุก 3 ปี

6. การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่กำหนดต้องจัดประชุมทุกปี และการขอมติต้องกระทำด้วยการจัดประชุม
7. การกู้ยืม (รวมการออกตราสารหนี้)ไม่กำหนด

ไม่เกิน 3 เท่าของส่วนทุน (เหมือน IFF)

8. การเปิดเผยข้อมูล ​ ​
 • แบบ filing​

เปิดเผยขั้นต่ำเท่าที่กฎหมายกำหนดแนวทางเดียวกับ IFF
 • การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56
เหมือนกัน 
 • งบการเงิน
มาตรฐานบัญชีไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ ​
9. รายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) / ได้มา จำหน่ายไปไม่กำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ
10. การจ่ายผลตอบแทน> 90% ของกำไรสุทธิ ​
11. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (Trust deed)กำหนดเท่าที่จำเป็นตามกฎหมาย + ข้อจำกัดการโอนกำหนดรายละเอียดที่มากขึ้น

 

การเลิกกอง​ทรัสต์ 

 1. เมื่อจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และไม่สามารถลงทุนให้มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

 2. เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์
  นอกจากนี้ ในกรณีเป็นกองทรัสต์เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากจำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลงลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ถือเป็นเหตุในการเลิกกองทรัสต์ด้วย
   ​

​ผู้ก่อตั้งทรั​สต์

Trust Manager เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ โดยอาจเป็น บลจ. หรือบริษัทที่มิใช่ บลจ. ก็ได้

 • ​​ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยต้องมีความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร

 • ในกรณีที่ไม่ใช่ บลจ. ก.ล.ต. จะกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ต้องมีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 กรรมการสัญชาติไทยอย่างน้อย 2 คน (1 ใน 2 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ)


​หน้าที่ของทรั​สตี​

ทรัสตีต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทรัสตี และมีความเป็นอิสระจาก Trust Manager โดยมีหน้าที่หลัก ๆ คือ

 • ดูแลให้สัญญาก่อ​ตั้งทรัสต์ (trust deed) เป็นไปตามกฎหมาย

 • แต่งตั้ง Trust Manager

 • จัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกจากทรัพย์สินของทรัสตี

 • กรณีทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องดูแลไม่ให้มีการโอนหน่วยไปให้ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่

 • ดูแลมิให้เป็นทรัสต์เพื่อเอกชน (private trust)

 • หน้าที่ตามที่กฎหมายและสัญญาก่อตั้งทรัสต์กำหนด

​​
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Infra fund

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระดมทุน

โดยแบ่งตามหมวดธุรกิจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนี้

ขนส่ง
โทรศัพท์ 0-2033-9530 / 0-2263-6494 / 0-2263-6548

โรงไฟฟ้า -  โทรคมนาคม
โทรศัพท์  0-2022-9694 / 0-2263-6108 / 0-2263-6374
โทรศัพท์ 02-033-9530 / 02-263-6494 / 02-033-9943 / 02-263-6548