Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​การระดมทุน


การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO)


ICO หรือชื่อเต็มคือ Initial Coin Offering คือการระดมทุนแบบดิจิทัลรูปแบบหนึ่งจากประชาชนด้วยการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บล็อกเชน โดยผู้ที่สนใจลงทุนในโทเคนดิจิทัล เช่น โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) สามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลด้วยเงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.​ การระดมทุนด้วย ICO สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.png
 


เปรียบเทียบ ICO กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ได้ดังแผนภาพ ​​

 2.png​​สรุปหลักเกณฑ์​


  • อยากออก ICO ทำอย่างไร
3.png


  • ใครลงทุน ICO ได้

​​​(1) ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

(2) ​​ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนตาม (1) ลงทุนได้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาทต่อการเสนอขายในครั้งนั้น เว้นแต่เป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ หรือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล​
โทรศัพท์ 0-2033-4648 หรือ 0-2263-6230