Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Activities
ก.ล.ต. จัดงาน “SEC for CEO Forum”
​ก.ล.ต. จัดงาน “SEC for CEO Forum” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจทุกเรื่อง รับมือทุกสถานการณ์” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 การจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเตรียมพร้อมรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตลาดทุนไทย-กัมพูชา ยกระดับความร่วมมือ
​ก.ล.ต. และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
Latest News
Announcement
Join us on
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map
Login for SEC Staff