Sign In
ข้อมูลตลาดทุน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายงานตามมาตรา 57

บริษัท​​เรื่องวันที่รายงาน

​บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ​

แจ้งเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (Cross Default หุ้นกู้รุ่น DR20DA)

​​21 กันยายน 2566

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด 

​แจ้งเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (DR20DA งวดดอกเบี้ย 19 กันยายน 2566)​

​21 กันยายน 2566

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด 

​แจ้งความคืบหน้าเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (DR212A งวดดอกเบี้ย 15 สิงหาคม 2566)

​21 กันยายน 2566

​​บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

แจ้งเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (Cross Default) ทั้ง 6 รุ่น 

​12 กันยายน 2566

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

​แจ้งเหตุผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วน (JKN239A งวดวันที่ 1 กันยายน 2566)

​4 กันยายน 2566

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด 

แจ้งเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (DR212A งวดดอกเบี้ย 15 สิงหาคม 2566) 

​22 สิงหาคม 2566

​บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ จากการผิดนัดในมูลหนี้รวมเกินเกณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (Cross Default) ทั้ง 7 รุ่น 

​2 สิงหาคม 2566

​บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (ALL23OA, ALL235A, ALL242A, ALL252A, ALL244A, ALL22OA, ALL232A) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน 

​​​​5 กรกฎาคม 2566

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานเหตุผิดนัดชำระหุ้นกู้ (ALL224A) 

​​​3 กรกฎาคม 2566

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ชี้แจงการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคง​ค้าง และการยกเลิกการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้ STARK245A STARK255A และ STARK242A 

​​26​ มิถุนายน 2566

​​บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ​

ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ยกเลิกการ call default หุ้นกู้รุ่น CHO212A CHO210A CHO229A และ CHO228A 

​23​ มิถุนายน 2566

​​บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้หุ้นกู้ 2 รุ่น (STARK239A และ STARK249A) ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (ไม่ผ่อนผันส่งแบบ 56-1 ล่าช้า) 

​13 มิถุนายน 2566

บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด 

แจ้งการผิดนัด​ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ครั้งที่ 3/2564 รุ่นที่ 1, ครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 5, ครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 6) 

​​8 มิถุนายน 2566

​บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ​

ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผิดนัดชำระหุ้นกู้ (CHO212A) 

​2 มิถุนายน 2566

​​บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ​

ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผิดนัดชำระหุ้นกู้ (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ Call Default หุ้นกู้ CHO212A) ​

​​​​30 พฤษภาคม 2566

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 

ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผิดนัดชำระหุ้นกู้ (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ Call Default หุ้นกู้ CHO21OA CHO229A CHO228A)

​​​30 พฤษภาคม 2566

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 

แจ้งเหตุผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยหุ้นกู้ (CHO212A งวดดอกเบี้ย 22 พฤษภาคม 2566) 

​22 พฤษภาคม 2566

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

การชำร​ะดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (ALL23O​A งวดดอกเบี้ย 22 พฤษภาคม 2566)​

​​19 พฤษภาคม 2566

​บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
การชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (ALL235A งวดดอกเบี้ย 13 พฤษภาคม 2566) ​16 พฤษภาคม 2566

​​​บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

ความคืบหน้าการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (ALL244A งวดดอกเบี้ย 3 เมษายน 2566)

​28 เมษายน 2566

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

แจ้งเหตุผิดนัดข้อกำหนดสิทธิจากส่งงบการเงินล่าช้า สำหรับหุ้นกู้ 5 รุ่น (STARK239A) (STARK249A) (STARK245A) (STARK255A) และ (STARK242A)

​12 เมษายน 2566

​​บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

การชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (ALL244A งวดดอกเบี้ย 3 เมษายน 2566)

​10 เมษายน 2566

​​บริษัท เอลิส คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) 

แก้ไขรายงานเหตุการณ์ผิดนัดชำระและชี้แจงการรายงานผิดพลาดของเอกสารลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ​

​2 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท เอลิส ไพรเวต จำกัด 

แก้ไขรายงานเหตุการณ์ผิดนัดชำระและชี้แจงการรายงานผิดพลาดของเอกสารลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

​2 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

​รายงานการแจ้งเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (ALL244A งวดดอกเบี้ย 3 มกราคม 2566)

​5 มกราคม 2566

​บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานการถูกฟ้องเป็นคดี จากเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ APEX202A ​

​​11 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด​
การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
​4 พฤศจิกายน 2565

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุการชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ APEX202A 

​24 สิงหาคม 2565

​บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด 

​รายงานการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน​

​12 กรกฎาคม 2565

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายงานการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 

​12 กรกฎาคม 2565


บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด 

ชี้แจงกรณีผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น APCON20NA​

​11 กรกฎาคม 2565

​​บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นAPEX202A 

​​6 กรกฎาคม 2565

​​บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

​รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นAPEX202A​

​28 มิถุนายน 2565

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น APEX202A 

​9 มิถุนายน 2565

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด 

ชี้แจงกรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น APCON20NA ​

​9 พฤษภาคม 2565

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลัก​​ทรัพย์ฯ 

​9 มีนาคม 2565

​​KNM Group Berhad

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น KNM21NA 

​13 ธันวาคม 2564

​KNM Group Berhad 

รายงานการผิดนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้รุ่น KNM21NA 

​3 ธันวาคม 2564

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นAPEX202A

​1 ธันวาคม 2564

​​บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด

ชี้แจงกรณีผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น APCON20NA 

​​16 พฤศจิกายน 2564

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด 

ชี้แจงกรณีผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น APCON20NA ​

​11 พฤศจิกายน 2564

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 

​รายงานการหยุดดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอ และการสรรหาธุรกิจใหม่ 

​11​ ตุลาคม 2564

​บริษัท บริษัท เอลิส คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

​แก้ไขรายงานเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้และชี้แจงการรายงานผิดพลาด

​25 สิงหาคม 2564

​บริษัท บริษัท เอลิส ไพรเวต จำกัด

​รายงานเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ตราสารหนี้และชี้แจงการรายงานเหตุการณ์ผิดนัดล่าช้า

​25 สิงหาคม 2564

​​บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

รายงานการหยุดดำเนินธุรกิจ 

​24 สิงหาคม 2564

​บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 

​ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวที่ปรากฎตามสื่อ

​20 สิงหาคม 2564

​บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด

​ชี้แจงกรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น APCON20NA

​11 สิงหาคม 2564

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

​ไทยแอร์เอเชียหยุดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศชั่วคราว​

​5 สิงหาคม 2564

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 

รายงานการหยุดดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอ และการสรรหาธุรกิจใหม่ 

​5 กรกฎาคม 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

​รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

​28 พฤษภาคม 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

​รายงานการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ​

​​28 พฤษภาคม 2564

​​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)​

​​รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

​​1 เมษายน 2564​

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯไว้พิจารณา​

​4 มีนาคม 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

​2 มีนาคม 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

​2 มีนาคม 2564

​​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

​รายงานการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ​  

​​​17 กุมภาพันธ์ 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ เหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ (เพิ่มเติม)

​​3 กุมภาพันธ์ 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ เหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ​

​1 กุมภาพันธ์ 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

​รายงานการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้​

​​​​29 มกราคม 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

​​​26 มกราคม 2564

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

​​13 มกราคม 2564​

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

​​รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

​13 มกราคม 2564​

​บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

​11 มกราคม 2564

บริษัท วิลล่า เมดิก้า (ภูเก็ต) จำกัด

รายงานการผิดนัดชำระหนี้​

​15 ธันวาคม 2563

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

รายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

​3 ธันวาคม 2563

บริษัท เอลิส คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) 

​รายงานการผิดนัดชำระหนี้​​

​29 ตุลาคม 2563

​บริษัท เอลิส ไพรเวต จำกัด 

​รายงานการผิดนัดชำระหนี้​

​​29 ตุลาคม 2563

บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(9) จำกัด

การยุบเลิกบริษัท 

​29 กันยายน 2563

บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำกัด 

การยุบเลิกบริษัท 

​​29 กันยายน 2563

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

การยุบเลิกบริษัท 

​​29 กันยายน 2563

​​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)​​

​​​รายงานการผิดนัดชำระหนี้​หุ้นกู้​

23 กรกฎาคม 2563​

​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

​รายงานการผิ​ดนัดชำระหนี้​หุ้นกู้

8 กรกฎาคม 2563

​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)​

​​รายงานการผิดนัดชำระหนี้​หุ้นกู้

8 กรกฎาคม 2563​

​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้​

​19 มิถุยายน 2563

​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

​รายงานการผิดนัดชำระหนี้​หุ้นกู้

​​19 มิถุนายน 2563

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) 

รายงานการหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราว

​17 กรกฎาคม 2563

​​​บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ย​หุ้นกู้

​​2 กรกฎาคม 2563​​

​บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

​รายงานการผิดนัดชำระหนี้​หุ้นกู้

​​29 มิถุนายน 2563​​​

​​บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ย​หุ้นกู้

​15 มิถุนายน 2563​​

​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

​​รายงานการผิดนัดชำระหนี้

​1 มิถุนายน 2563​

​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการ

28 พฤษภาคม 2563​

​​บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการ​ผิดนัดชำระ​ดอกเบี้ยหุ้นกู้

​​25 พฤษภาคม 2563​

​บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

​พฤษภาคม 2563

บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการหยุดประกอบธุรกิจบางส่วน

​30 เมษายน 2563

​บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ​จำกัด (มหาชน)

รายงานการหยุดประกอบธุรกิจบางส่วน

​เมษายน 2563

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 2 รุ่น ​

​10 เมษายน 2563

​บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

รายงานการหยุดประกอบธุรกิจบางส่วน​

​9 เมษายน 2563

​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานการหยุดประกอบธุรกิจบางส่วน​

​7 เมษายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ​

​11 มีนาคม 2563

​บริษัท วีอาร์พี อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

​รายงานการผิดนัดชำระตราสารหนี้​

​17 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

​13 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท วรกิจ ก่อสร้าง จำกัด

รายงานการผิดนัดชำระตราสารหนี้​

​7 กุมภาพันธ์ 2563

​บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด ​

​รายงานการผิดนัดชำระตราสารหนี้​

​5 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้​

​22 ตุลาคม 2562​

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1 ตุลาคม 2562

​​บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

รายงานการ​ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 

​5 กันยายน 2562 

​บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 

​15 สิงหาคม 2562 

​บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ​

​31 กรกฎาคม 2562

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผิดนัดชำระตั๋วแลกเงิน ​

​10 เมษายน 2562

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด 

ขอชี้แจงข้อมูลผิดนัดชำระตั๋วแลกเงินเลขที่ PMART19211A 

​14  กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท พี.เอ็ม.ดีสทริบิวชั่น จำกัด

​ขอชี้แจงข้อมูลผิดนัดชำระตั๋วแลกเงินเลขที่ PMD19122A 

​​23 มกราคม 2562

​บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 

​ขอชี้แจงข้อมูลผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินเลขที่ PCF2906-01 

​​3 มกราคม 2562

บริษัท พี.เอ็ม.ดีสทริบิวชั่น จำกัด


ขอชี้แจงข้อมูลผิดนัดชำระตั๋วแลกเงินเลขที่ PMD2906-01 ถึง 02

​3 มกราคม 2562

บริษัท โอพีจีเทค จำกัด 

แจ้งเหตุการณ์ผิดข้อตกลงในการการชำระหนี้ตราสาร ​

​24 ตุลาคม 2561

บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด 

การส่งรายงาน Default ตราสารหนี้​

​26 กันยายน 2561

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน

7 มีนาคม 2561

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน

31 มกราคม 2561

บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด

รายงานการผิดนัดหุ้นกู้

11 มกราคม 2561

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

14 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

14 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

7 พฤศจิกายน 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้

7 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

18 ตุลาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

18 ตุลาคม 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

3 ตุลาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

27 กันยายน 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

25 กันยายน 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

11 กันยายน 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานเหตุการณ์ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

29 สิงหาคม 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานเห​ตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน

29 สิงหาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

23 สิงหาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

18 สิงหาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

18 สิงหาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

15 สิงหาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

15 สิงหาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

26 กรกฎาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

25 กรกฎาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

21 กรกฎาคม 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

17 กรกฎาคม 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงิน

19 มิถุนายน 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น และการเข้าเงื่อนไขเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559

15 มิถุนายน 2560

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น

9 มิถุนายน 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินและ การเข้าเงื่อนไขเหตุ ผิดนัดตามหุ้นกู้

18 พฤษภาคม2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินและ การเข้าเงื่อนไขเหตุ ผิดนัดตามหุ้นกู้

2 พฤษภาคม2560

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

16 มีนาคม 2560

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

14 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

16 มกราคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

28 ธันวาคม 2559


บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

เอกสารเพื่อประกอบเหตุที่ทำให้บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสารตั่วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ครั้งที่1/2558รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

​19 พฤษภาคม 2559


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​S​EC Help Center

โทรศัพท์ 1207