Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant)


สรุปหลักเกณฑ์


แนวทางการยื่นคำขออนุญาต เอกสารหลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการเสนอขาย DW

I. กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน

ก่อนการเสนอขาย​

1. การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer)  

 • issuer ยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งที่เสนอขาย โดยสำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน (ประกาศที่ ทจ.15/2553)​

 • แบบฟอร์มที่ใช้: ยื่นแบบ 35-dw-มีประกันเต็มจำนวน (แบบฟอร์ม) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดในแบบดังกล่าว จำนวน 2 ชุด (ประกาศที่ สจ. 8/2553) ​         

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ : 10,000 บาท (ประกาศที่ กจ. 19/2551)​

2. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”)

 • ​ยื่นแบบ 69-DW-full ก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแบบ filing ครบถ้วน

 • ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing 50,000 บาท 

  ทั้งนี้ กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวนและจดข้อจำกัดการโอน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบ filing ภายหลังการเสนอขาย​

ภายหลังการเสนอขาย

3. การรายงานผลการขาย (ประกาศที่ สจ. 8/2553)    

 • กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)

  • ​issuer รายงานผลการขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย [​1]​

  • แบบฟอร์มที่ใช้: แบบ dw-รายงานผลการขาย (แบบฟอร์ม)​

 • กรณีการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) 

  • ​หาก issuer ได้รายงาน outstanding units ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ให้ถือว่าได้รายงานผลการขายกับสำนักงานแล้ว


4. เอกสารที่นำส่งต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)

 • รายชื่อเอกสารที่ต้องนำส่ง (เอกสารแนบ 1)

 • ระยะเวลาการนำส่ง

  • ​กรณีเสนอขาย DW แบบ IPO ให้นำส่งเอกสารพร้อมรายงานผลการขาย​

  • DW แบบ direct listing ให้นำส่งเอกสารภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย


5. การรายงานผลการใช้สิทธิ (ประกาศที่ สจ. 8/2553)       

 • รณี DW ที่ไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

  • issuer รายงานผลการใช้สิทธิต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิ [2]

  • แบบฟอร์มที่ใช้: แบบ dw-ใช้สิทธิ (แบบฟอร์ม)​

 • กรณี DW ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

  • ​หาก issuer ได้ยื่นรายงานผลการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ให้ถือว่าได้รายงานผลการใช้สิทธิกับสำนักงานแล้ว6. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ประกาศที่ ทจ. 11/2552 ) (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)

    ให้ issuer ที่มิได้มีหลักทรัพย์ประเภทอื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  นำส่งงบการเงินต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับที่จัดส่งให้กับหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-dw หรือแบบ 56-1 ซึ่งเพิ่มเติมข้อมูลตามแบบ 56-dw แล้วต่อสำนักงานทุกปีจนกว่าจะสิ้นสุดหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว​


7. การรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และประกาศที่ สจ. 8/2553)

 • issuer ต้องรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามมาตรา 57 และ

 • เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ให้รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารแนบ 2)​


II. กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

ก่อนการเสนอขาย​


การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer) และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน

1. การยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer)

    1.1 สำหรับการยื่นขออนุญาต issuer

  1. ​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

  2. ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) สำนักงานจะพิจารณาคำขอภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

  3. แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-1 ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ IPOS-DW

  4. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : 15,000 บาท

  5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (hard copy)

   • ​​สำเนามติคณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย

   • สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

   • สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

   • หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)

   • หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะทำสัญญา back to back agreement กับบุคคลที่กำหนดก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)

   • หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)

   • เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณี issuer เป็นธนาคารพาณิชย์)

   • ร่างข้อกำหนดสิทธิหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
    เมื่อได้รับอนุญาต จะสามารถออก DW โดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้ง ได้ในระยะเวลา 1 ปีตามรอบระยะเวลาการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

    1.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน (ประกาศที่ ทจ.15/2553)

         1.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)

   • ​​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

   • ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ครบถ้วน

   • แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full

   • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ขั้นต่ำ 20,000 บาท ในวันที่ยื่นแบบ filing และจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,000 บาท ต่อจำนวนรุ่น ณ วันที่ยื่นข้อมูลส่วนที่เหลือครบถ้วน

          1.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised)

   • ​​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

   • ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ครบถ้วน

   • แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full

   • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing 50,000 บาท​2. การต่ออายุหรือการยื่นขออนุญาตในครั้งต่อไป (ทุกปี)

    2.1 การต่ออายุแบบต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (auto approve)

          2.1.1 การยื่นคำขออนุญาต issuer ต้องยื่นคำขอตามรอบระยะเวลาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1หรือแบบ 56-DW) (เช่น กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 ธ.ค. ต้องต่ออายุให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. / กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 มี.ค. ต้องต่ออายุให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.)

  • ​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

  • ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยระบบจะแจ้งผลการพิจารณาทันที

  • แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-1

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : 15,000 บาท

  • เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ นำเข้าระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy

           2.1.2  การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน 

                     2.1.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)

  • ​​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

  • ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ครบถ้วน

  • แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ขั้นต่ำ 20,000 บาท ในวันที่ยื่นแบบ filing และจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,000 บาท ต่อจำนวนรุ่น ณ วันที่ยื่นข้อมูลส่วนที่เหลือครบถ้วน

                      2.1.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised)

    • ​​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

    • ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) เอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแบบ filing ครบถ้วน

    • แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full

    • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing 50,000 บาท

    2.2 การต่ออายุแบบไม่ต่อเนื่อง กรณียื่นภายหลังรอบระยะเวลาการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดียวกับการยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer) ตามข้อ 1.​


3. การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และแบบ filing DW รายครั้ง ก่อนการเสนอขาย DW

    3.1 คำขออนุญาตรายครั้ง การยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย DW ในแต่ละครั้ง เพื่อแสดงว่า issuer ยังดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการเสนอขายในแต่ละครั้ง เช่น ไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง และประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น โดยแบ่งการยื่นคำขออนุญาตออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

          3.1.1 กรณีอนุญาตแบบปกติ (แบบ manual approve)

   1. ​​​​​คุณสมบัติผู้ยื่น
    • ​​​issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553

    • further issue ที่ underlying มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ (หุ้นอ้างอิงของ DW ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น ลำดับที่ 51-100 ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization)

      ​2. ​​วิธีการยื่นขออนุญาต

    • ​​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

    • ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน 15.30 น.) โดยสำนักงานจะพิจารณาอนุญาตภายใน 5 วันทำการ

    • แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2

    • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : ไม่มี

    • เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ นำเข้าระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy

           3.1.2 กรณีอนุญาตแบบอัตโนมัติ (แบบ auto approve) เป็นอีกช่องทางเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต

   1. ​​​คุณสมบัติผู้ยื่น

                    นอกจาก issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

   • ​​ต้องไม่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ DW ที่ยื่นขออนุญาต (back to back agreement)

   • ต้องไม่มีผู้ค้ำประกันการชำระหนี้หรือภาระผูกพันตาม DW ที่ออก

   • มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 21 (ซึ่งต้องคำนวณโดยคำนึงถึงการออก DW ทุกรุ่นแล้ว)​

   ​  2. ​​วิธีการยื่นขออนุญาต

   • ​​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

   • ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน 15.30 น.) โดยระบบจะแจ้งผลการพิจารณาทันที

   • แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2

   • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : ไม่มี

   • เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ นำเข้าระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy​

      3.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW (ประกาศที่ ทจ.15/2553)

            3.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)

   • ​​กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน

   • สำหรับการยื่น filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW ในแต่ละครั้ง  ในกรณีที่แบบ 69-DW-full  ที่ได้ยื่นไว้มีผลใช้บังคับแล้วสามารถยื่นแบบ 69-DW-short พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด (hard copy) สำหรับการเสนอขายในครั้งต่อ ๆ ไปได้ โดยแบบ 69-DW-short จะมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบและจ่ายค่าธรรมเนียมครบถ้วน (ภายใน 15.30 น.)

   • แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-short

   • ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อจำนวนรุ่น

            3.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 2.1.2.2​

ภายหลังการเสนอขาย

การส่งเอกสารและรายงาน ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 3 - 7  กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน​

-----------------------------------------------

[1]กรณีเสนอขายอย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายหมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย

[2] กรณีที่อาจใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้ issuer ยื่นรายงานการใช้สิทธิภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการใช้สิทธิ​


เอกสารแนบ 1​

รายชื่อเอกสารที่นำส่งต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย* (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)

 • ​สำเนาข้อกำหนดสิทธิ + รับรองว่ารายการและสาระเช่นเดียวกับร่างที่ยื่นต่อสำนักงานแล้ว

 • สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

 • ตัวอย่างตราสารกำกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 • สำเนาค้ำประกัน/ back to back agreement (ถ้ามี)

 • สำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (กรณีเสนอขาย DW มีประกัน)

 • หนังสือรับทราบจากนายทะเบียน (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน + จดข้อจำกัดการโอน)

* หรือภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย แล้วแต่กรณีที่กำหนดไว้ในประกาศ​

---------------------------------------------------

 

เอกสารแนบ 2​

การรายงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์

(ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)​

เหตุการณ์​​
ระยะเวลาการส่งรายงาน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
 5 วันทำการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
 5 วันทำการ
ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตาม  DW
โดยไม่ช้กช้า
กรณีได้รับอนุญาตเบื้องต้นให้เสนอขาย DW ที่ออกใหม่ตามหมวด 3 แห่งประกาศที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (shelf 1 ปี) แต่ในระยะเวลาดังกล่าว ไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามที่กำหนด
แจ้งสำนักงาน  5 วันทำการ (นับจากวันที่รู้หรือควรรู้กรณีดังกล่าว)


ฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2033-9508