Sign In
เกี่ยวกับเรา

​​​​​​​​​เว็บไซต์นี้พัฒนามาจากเว็บ www.cgthailand.org​  ซึ่งริเริ่มโดยคณะบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการหลัก ต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. นำมาพัฒนา เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน สะดวก รวดเร็วในที่เดียว รวมทั้งขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน​


ติดต่อเรา

ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน

​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์​และตลาดหลักทรัพย์​

333/3​ ถนนวิภาวดีรังสิต​ แขวงจอมพล เขตจตุจักร ​กรุงเทพมหานคร ​10900

​โทรศัพท์ 1207 ​หรือ ​0 2033 9999 โทรสาร 0 ​​2033 ​​9​660 ​​

email : esg-se​c@sec.or.th