Sign In
พัฒนาการ

​​​​คำถามที่จะถูกถามใน A​GM


คำถาม 

 

 1. บริษัทจดทะเบียนมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ถ้ายังไม่มีจะเริ่มดำเนินการเมื่อไร


 2. ในกรณีที่มีการกำหนดนโยบายแล้ว บริษัทมีการวางโครงสร้าง การบริหารจัดการรองรับนโยบาย เหล่านั้นหรือไม่


 3. บริษัทจดทะเบียนได้เคยตรวจสอบพบกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่และหรือผู้บบริหารบริษัทหรือไม่  ในกรณีที่เคยปรากฎว่ามี บริษัทจดทะเบียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร และแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว


 4. บริษัทจดทะเบียนได้เข้าร่วมมาตรฐาน หรือโครงการ หรือเป็นสมาชิกขององค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ถ้าไม่เข้าร่วมโปรดให้เหตุผลถึงการไม่เข้าร่วม

 

 ​