Sign In
การประเมิน
​​​​​​​ ระดับบริษัทจดทะเบียน​

 


 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC

 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ
 

 
ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailands Private Sector Collective Action Coalition Against CorruptionCAC”) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)  
 

​การแสดงข้อมูลการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

​​

 
 
โครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report : CGR) จัดทำโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการด้านการกำกับดูแลของบริษัทจดทะเบียน
 
เกณฑ์การประเมิน
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
              1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
              2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
              3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
              4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
              5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
ในส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินนั้น ผู้ประเมินจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น รายงานประจำปีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
 

 
  
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน จัดทำโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและรักษาระดับมาตรฐานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตลาดทุนไทยในเรื่องการมีส่วนร่วม สิทธิของผู้ถือหุ้นและการบริหารงานอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
 
เกณฑ์การประเมิน
 
พิจารณาตั้งแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบการจัดการด้านต่าง ๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุมหลังการประชุม ซึ่งการประเมินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
      1. บริษัทจดทะเบียนทำแบบประเมินผล (AGM Self-Assessment) แล้วนำส่งแก่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (บริษัทจดทะเบียนสามารถศึกษาคำอธิบายรวมทั้งตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามแบบประเมินได้ที่คู่มือ AGM Checklist)
      2. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจะส่งอาสาพิทักษ์สิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้ประเมินการจัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน

Picture2.png
 - แบบ AGM Checklist 

 

 
โครงการที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ ให้แก่ บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้งผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี โดยมีรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลแยกตามประเภทบริษัท

 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ยกระดับรางวัลด้านคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถสะท้อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรวมรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) และรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) เข้าด้วยกันเป็นรางวัลด้านความยั่งยืนประเภทใหม่คือ "รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม" (Sustainability Awards) เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น และเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีรางวัลด้านความยั่งยืนอีกหนึ่งประเภทคือ รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Investment Awards) โดยมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่นด้วย
 
ขั้นตอนการพิจารณา
 
ขั้นตอนการพิจารณา
 

 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เริ่มโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณภาพและประสิทธิผล จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ IOD จะพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
             1. คณะอนุกรรมการคัดเลือก (Selection sub-committee) ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น โดยพิจารณาจากรายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติตั้งแต่ 4 สัญลักษณ์ขึ้นไป ตามรายงาน CGR 2014 โดยพิจารณาจากผลการประเมินภาพรวมประกอบกับได้รับผลการประเมินในหัวข้อ board responsibilities ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป
            2. IOD ติดต่อเพื่อทำการสัมภาษณ์คณะกรรมการของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 เพื่อประเมินผลภาคปฏิบัติของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ
                       2.1 นโยบายของคณะกรรมการ (board policy)
                       2.2 คุณสมบัติของกรรมการ (board members)
                       2.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ (board structure)
                       2.4 การประชุมคณะกรรมการและการสื่อสาร (board process)
                       2.5 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (board performance)
            3. นำเสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการโครงการพิจารณาตัดสิน
 

 
 
โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ถือกำเนิดขึ้นในปี 2556 จากความร่วมมือของ ก.ล.ต. CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนคลอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัมมนา CSR Thailand ประจำปี
 
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
 การตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ได้ใช้เกณฑ์พิจารณา 3 ด้านดังนี้