Sign In
ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

​​​​​​​​ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ประมวลจากข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (เป็นรายเดือน) ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 45/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลคุณภาพการให้บริการโดยละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายได้จากเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิ


​​ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
​​

​2567

​​​​มิถุนายน 2567

PDF​

​​พฤษภาคม 2567​

P​DF

​​​เมษายน 2567

P​DF

​​มีนาคม 2567

PDF​

​​กุมภาพันธ์ 2567​

​​PDF​

​​มกรา​คม 2​567​​

​​PDF​

2566

​ธันวาคม 2566

​​PDF

​พฤศจิกายน 2566

PDF

​ตุลาคม 2566

PDF

กันยายน 2566

​​PDF

​​สิงหาคม 2566​

PDF

​กรกฎาคม 2566

PDF

​มิถุนายน 2566​

​​PDF

​พฤษภาคม 2566

PDF

เมษายน 2566​

PDF

​มีนาคม 2566

PDF

กุมภาพันธ์ 2566

PDF

​มกราคม 2566​​​

​​PDF​

​​​