Sign In
กฎหมาย/ประกาศ/คู่มือ

​​​​​​​​หน่วยงานอื่น ๆ​

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานกำกับดูแล​


1. หลักการและแนวทางการกำกับดูเเลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ​

​website หน่วยงานผู้ดูแล : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

        1. ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

        2. ผู้บริหารระดับสูง

        3. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย​

        4. ผู้สอบบัญชี

​