Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

 • ​ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ไม่รวมศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 • นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด​​

 • ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 • ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) หมายถึง บุคคลซึ่งให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 • ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) หมายถึง บุคคลซึ่งเข้าจัดการเงินทุน หรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงการจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 • ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodial Wallet Provider) หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ และได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น 
       (1) รับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล  
       (2) บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Cryptographic Key) หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วน
  ​​     การให้บริการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการให้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดสรุปหลักเกณฑ์​

คุณสมบัติและหน้าที่

aq.png


คู่มือ/แนวปฏิบัติ ​กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ​

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหารือเจ้า​หน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(บริษัท​สามารถแสดงความประสงค์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการหารือเจ้าหน้าที่)

- บริษัทที่ประสงค์จะขอหารือ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล  dalicense@sec.or.th

- เจ้าหน้าที่จะส่ง link ระบบนัดจองวัน-เวลาให้บริษัท

- บริษัทสามารถนัดจองเวลาตามวัน-เวลาในระบบดังกล่าวได้


ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​​​

- บริษัทแจ้งความประสงค์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทางอีเมล dalicense@sec.or.th

- เจ้าหน้าที่จะส่งวิธีการลงทะเบียนสำหรับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (“ระบบ LCS”) เพื่อใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

- บริษัทสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ LCS ได้ ภายใน 5 วันทำการแรกของทุกเดือน (หากไม่ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทสามารถดำเนินการในเดือนถัดไปได้) ทั้งนี้ บริษัทสามารถตรวจเช็คแบบฟอร์มและรายการเอกสารสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ จากคู่มือประชาชน (Thai ManualSelect (sec.or.th)) และ Checklist ด้านธุรกิจ (Business) และด้านเทคโนโลยี (IT) (Thai DigitalAssetBusiness (sec.or.th) (SET A SET B  SET C และ SET D)

- กรณีที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอ จำนวน 30,000 บาท และส่งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่กำหนด

- การนับ 1 กระบวนการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตจะเริ่ม เมื่อสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าบริษัทได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และชำระค่าธรรมเนียมคำขอแล้ว


ข้อคว​​รระวัง คำเตือน

บริษัทที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และหากการยื่นคำขอรับใบอนุญาตของบริษัทท่านมีรายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถแสดงได้ว่าเพียงพอต่อการพิจารณาความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนอาจเป็นเหตุให้ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต หรือกรณีที่บริษัทท่านขอถอนคำขอรับใบอนุญาตในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.  จะเป็นเหตุที่ส่งผลให้บริษัทท่านขาดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 3 (8) (9) ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งจะไม่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ถูกปฏิเสธการให้ใบอนุญาต หรือนับจากวันที่บริษัทท่านขอถอนคำขอรับใบอนุญาตเอก​สาร แบบฟอร์มขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 • ​​​SET A - รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

A_รายชื่อเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 • ​​​SET B - แบบคำขอ

B​1_แบบคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 • SE​​​T C – กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

C1_แบบขอรับความเห็นชอบกรรมการและหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

C1.1_แบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

C2_แบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 • SET D – ระบบงาน 

D1_แบบฟอร์มสรุ​ปสาระสำคัญของระบบงานด้านการประกอบธุรกิจและการกำกับดูแล (business & compliance)

D2_แนวทางในการจัดทำเอกสา​รแสดงความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

D3_แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญของระบบงานด้านการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT checklist)

D4_แบบประเมินความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber Risk สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ​การขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล


การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Outsource)


การขอรับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

การประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

การจัดส่งรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับรายงานการดำรงเงินกองทุน


แบบฟอร์มอื่น ๆคลิปแนะนำการเขียนเอกสารอธิบายระบบงานประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​


ด้านธุรกิจ (Busi​​ness)
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
คลิปที่ 4
คลิปที่ 5

ด้านเทคโนโลยี (IT)
คลิปที่ 6
คลิปที่ 7​​
คลิปที่ 8

​​ข้อมูลประกอบการจัดเตรียม​เอกสารแสดงระบบงานด้าน IT

​​

​คลิปแนะนำการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกำกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

dalicense@sec.or.th​​