Sign In
รายงานการดำเนินงาน
​​​​​​​​​​​​

2561

- 2563​


2565

​- 2564

- 2563

- 2562​

​​​​- 2561​​

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของปร​ะชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกระบวนการทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ประจำปี 2565

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกระบวนการทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ประจำปี 2564​​

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกระบวนการทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ประจำปี 2563

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ปี 2562)​

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน (ปี 2561)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Complaint Center

โทรศัพท์ 1207​