Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​การสัมม​นา​
​เอกสารประกอบการสัมมนา

การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
7 ตุลาคม 2562
ณ สโมสรทหารบก

คาราวาน ก.ล.ต.สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.15 น.

ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี​


คาราวานตลาดทุนไปยามขอนแก่น
10 กันยายน 2562 8.30 - 15.00 น.
ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น​

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) กับการคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน
5 สิงหาคม 2562 9.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.
Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand
5 สิงหาคม 2562 13.30 – 16.30 น. 
อประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​4 รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล
11 กรกฎาคม 2562 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

มีอะไรใหม่กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6
24 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 - 11.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

​สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ​

SEC Conference 2019 Capital Market for All
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ชั้น 23 ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ CTW BKK

  • แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2562 - 2564

  • Key Remarks 2018 in Review and Moving Forward  โดย รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.​

  • Pav​ing Foundation for Being an Adaptive Regulator​โดย วรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส​ ก.ล.ต.​​​​

  • Digitalization of Capital Market โดย ทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และที่ปรึกษา ก.ล.ต.

  • Democratized Access to Wealth Advice โดย ณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. / วศิน วณิชย์วรนันท์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน / ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

  • Driving Partnership for Sustainable Growth โดย สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย​

  • คลิปงานสัมมนา​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207