Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​การสัมม​นา​
​เอกสารประกอบการสัมมนา
​SEC FinTech for SMEs and Startups: Innovation for Financial Inclusion 
27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5
​​SEC Capital Market Symposium 2019
17 ธันวาคม 2562
ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อี​สติน แกรนด์ สาทร
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงจูงใจภาษีและการลงทุนระยะยาวของคนไทย"
  โดย ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Prese​ntation​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “บทบาทของประชากรกลุ่ม generation ต่าง ๆ ที่มีต่อการลงทุนในตลาดทุน"

  ผู้เขียน  ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Presentation​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน  ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Presentation​

 • การเสวนา เรื่อง “สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทย สู่ความยั่งยืน"

  โดยดร.สมชัย จิตสุชน   ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ)

  ณ  แสงสนิท   ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  นายไพบูลย์ นลินทรางกูร   ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

  ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล   กรรมการกำกับตลาดทุน

  Presentation​

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “เจาะลึกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยด้านระบบการเงิน: มุมมองของ World Economic Forum ภายใต้ความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

  โดย รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
  Presentation​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First ​​ Implementation?"

  ผู้เขียน ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช  หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Presentation​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน  นายสมบัติ นราวุฒิชัย  เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน


 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Does Assurance Enhance the Value-relevance of CSR Disclosure?: Evidence from London Stock Exchange"

  ผู้เขียน ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล  ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

  Presentation​​​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน  ดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ อาจารย์ประจำ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​

  Presentation​​​​

​ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน
2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ คริสตัล บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ

การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
7 ตุลาคม 2562
ณ สโมสรทหารบก

คาราวาน ก.ล.ต.สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.15 น.

ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี​


คาราวานตลาดทุนไปยามขอนแก่น
10 กันยายน 2562 8.30 - 15.00 น.
ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น​

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) กับการคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน
5 สิงหาคม 2562 9.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.
Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand
5 สิงหาคม 2562 13.30 – 16.30 น. 
อประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​4 รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล
11 กรกฎาคม 2562 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

มีอะไรใหม่กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6
24 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 - 11.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

​สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ​

SEC Conference 2019 Capital Market for All
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ชั้น 23 ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ CTW BKK

 • แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2562 - 2564

 • Key Remarks 2018 in Review and Moving Forward  โดย รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.​

 • Pav​ing Foundation for Being an Adaptive Regulator​โดย วรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส​ ก.ล.ต.​​​​

 • Digitalization of Capital Market โดย ทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และที่ปรึกษา ก.ล.ต.

 • Democratized Access to Wealth Advice โดย ณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. / วศิน วณิชย์วรนันท์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน / ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 • Driving Partnership for Sustainable Growth โดย สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย​

 • คลิปงานสัมมนา​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207