Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​การสัมม​นา​
​เอกสารประกอบการสัมมนา

​​ร่วมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
22 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30 - 15.30 น.

​การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection
5 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น.
 • กำหนดการ​

 • แบบสำรวจความคิดเห็นงานสัมมนา 

 • การเตรียมความพร้อมระดับองค์กรในเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​

 • บรรยายเสริมสร้างความรู้ในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวทางปกป้องข้อมูล
  โดย นายปริญญา หอมเอนก
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ​

 • การเสวนาเกี่ยวกับ Personal Data Protection 
  โดย 
  - นายปริญญา หอมเอนก 
  - นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย  
  คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  - ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง​  
  ที่ปรึกษารักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย 
  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  - ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ 
  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.​

SEC Fintech for SMEs and Startups
27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5​


​​งานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.30 – 12.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก​
From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies ​
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก​


 • กำหนดการ​ 

 • Agen​da​

 • ดาวน์โหลดหนังสือ Sustainable Development Goal​s

 • คลิปงานสัมมนา​

 • กล่าวต้อนรับ

  • Ms. Kanni Wignaraja
   ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้ช่วยผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

  • คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
   เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  • คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์
   อุปนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

 • กล่าวเปิดงาน 
  โดย ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ 
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) (
  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

 • บรรยายเรื่อง 'ทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน'
  ย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

  หัวข้อ:

  • ความคาดหวังของรัฐบาลต่อบทบาทของภาคเอกชน ในการเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • ความท้าทายและโอกาสสำคัญในการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน

  • การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนำ SDGs มาปรับใช้ตลอดสายการผลิตและการสร้างแรงจูงใจโดยภาครัฐ

 • Business Call to Action (BCtA) platform ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เเละเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกระทบ​
  Mr. Artak Melkonyan, Chief Operations Officer, UNDP SDG Innovative Finance

 • เสวนาหัวข้อ: จาก ESG สู่ SDGs: ทำไมจึงสำคัญ ผู้ร่วมเสวนา

 • ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ 

  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ​

 • คุณจอมขวัญ คงสกุล ​
  ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์​
  ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั
  ด (มหาชน)

 • ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร
  ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ด้านความยั่งยืนและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

 • คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล
  ประธานคณะกรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์
  แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

 • ผู้ดำเนินรายการ: 
  คุณธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 

  คำถาม
  :

 • บริษัทสามารถผสาน SDGs เข้ากับโมเดลธุรกิจได้อย่างไร

 • ทำไมจึงจำเป็นต้องมีการจัดการและวัดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ธุรกิจวัดแะขยายผลกระทบได้อย่างไร

 • ความท้าทาย และโอกาสในการวัดและจัดการผลกระทบ​

​​SEC Capital Market Symposium 2019
17 ธันวาคม 2562
ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อี​สติน แกรนด์ สาทร
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงจูงใจภาษีและการลงทุนระยะยาวของคนไทย"
  โดย ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Prese​ntation​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “บทบาทของประชากรกลุ่ม generation ต่าง ๆ ที่มีต่อการลงทุนในตลาดทุน"

  ผู้เขียน ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Presentation​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Presentation​

 • การเสวนา เรื่อง “สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทย สู่ความยั่งยืน"

  โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

  นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

  ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการกำกับตลาดทุน

  Presentation​

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “เจาะลึกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยด้านระบบการเงิน: มุมมองของ World Economic Forum ภายใต้ความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

  โดย รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
  Presentation​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First ​​ Implementation?"

  ผู้เขียน ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Presentation​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Does Assurance Enhance the Value-relevance of CSR Disclosure?: Evidence from London Stock Exchange"

  ผู้เขียน ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

  Presentation​​​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน ดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ อาจารย์ประจำ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​

  Presentation​​​​

​ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน
2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ คริสตัล บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ

การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
7 ตุลาคม 2562
ณ สโมสรทหารบก

คาราวาน ก.ล.ต.สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.15 น.

ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี​


คาราวานตลาดทุนไปยามขอนแก่น
10 กันยายน 2562 8.30 - 15.00 น.
ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น​

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) กับการคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน
5 สิงหาคม 2562 9.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.
Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand
5 สิงหาคม 2562 13.30 – 16.30 น. 
อประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​4 รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล
11 กรกฎาคม 2562 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

มีอะไรใหม่กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6
24 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 - 11.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

​สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ​

SEC Conference 2019 Capital Market for All
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ชั้น 23 ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ CTW BKK

 • แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2562 - 2564

 • Key Remarks 2018 in Review and Moving Forward  โดย รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.​

 • Pav​ing Foundation for Being an Adaptive Regulator​โดย วรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส​ ก.ล.ต.​​​​

 • Digitalization of Capital Market โดย ทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และที่ปรึกษา ก.ล.ต.

 • Democratized Access to Wealth Advice โดย ณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. / วศิน วณิชย์วรนันท์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน / ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 • Driving Partnership for Sustainable Growth โดย สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย​

 • คลิปงานสัมมนา​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207