Sign In
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​การสัมม​นา​

​เอกสารประกอบการสัมมนา

​งานอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “Developing a Climate Action Transition Plan for Investors"
ผ่านทาง Application Zoom (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC)


​งานสัมมนา "แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2567"

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.30 น. 

รับชมได้ทาง Facebook page สำนักงาน กลต.

คลิปงานสัมมนา

​เอกสารประกอบการสัมมนา


ช่วงเสวนา:

 • ร่วมสร้างและพัฒนาตลาดทุนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
  โดย
  รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต.
  - ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ​- ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การบรรยาย เรื่อง "กระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย และสิทธิของเจ้าหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย" โดยวิทยากรจากกรมบังคับคดี


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น.

ผ่านทาง Facebook Live: สำนักงาน กลต.


รับชมวิดีโอคลิป​

เอกสารประกอบ

วิทยากร

 • นางสาวพิมพ์มาศ ดวงมี
  นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี

 • ​นายกรพงศ์ คงสังข์
  นิติกรชำนาญการ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี

​​งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย

ผ่านระบบ Live Streaming Event ของ SET 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)​


​​

​งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Managing Climate-related Risks and Opportunities in Equity Analysis and Investment"

ผ่านทาง Application Zoom (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น.

โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ (CFA Society Thailand)

กล่าวเปิดงาน โดย

 • นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

 • Mr. Andres Vin​elli, Chief Economist, CFA Institute

ช่วงสัมมนา

Panel 1: Integrating Climate Considerations into Equity Analysis and Investment Management โดย

 • Mr. Daniel Ng, Investment Manager, Asian Equities, Abrdn Asia Limited

 • Mr. Michael Salvatico, Head of Asia, Pacific, Middle East & Africa ESG Solutions, S&P Global Sustainable 1

 • Ms. Sisi Liu, Senior ESG Integration Analyst, HSBC Global Asset Management

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ: Dr. David von Eiff, Director, Institutional Partnerships, CFA Institute

Panel 2: Tackling Greenwashing from Disclosure and Governance Perspectives โดย

 • Mr. Sylvain Augoyard, Sustainability Manager, APAC, Abrdn Asia Limited

 • Mr. Matthew Chan, APAC Head of Sustainability and ESG Engagement, JP Morgan

 • Ms. Maria Tsolaki, Manger Partnership and Stakeholder Engagement, CDP

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ: Ms. Risa Siriwat, CFA, Board member of CFA Society Thailand


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3" (Workshop on SDG-Smart Impact Measurement and Management Class 3)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 12.20 น.

ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ II ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก


งานสัมมนาเปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและมาตรฐานผลกระทบ SDG" (SDG Guidebook for Thai Listed Companies & SDG Impact Standards)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 - 2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ


 • ​ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ​​​คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย TH | EN

  • มาตรฐานผลกระทบ SDG สำหรับภาคธุรกิจ TH | EN


งานเสวนาการดำเนินคดีแบบ class action​ 

จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก และเผยแพร่ทาง FB Live เพจ “สำนักงาน กลต.” และเพจ “Faculty of Law, Chulalongkorn University” 

"​การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Responsible Investment in Practice: Undertaking Stewardship with a Focus on Climate Change"

 
ผ่านทาง Application Zoom (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)
 

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ United Nations (UN) Principles for Responsible Investment (PRI) และ Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC)


 

กล่าวเปิดงาน โดย

 • นายธวัชชัย พิทยโสภณ รักษาการเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

 • Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator, Thailand

 

ช่วงสัมมนา
Session ที่ 1: Stewardship: Voting and Engagement Practices

 

Session ที่ 2: Investor Panel Discussion on Engagement & Climate Change
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

 • Ms. Valerie Kwan, Director, Engagement, AIGCC

 • Ms. Ally Chin, Sustainable Investing Associate, Fidelity International

 • Ms. Corrine Png, Regional Head of Equities Research and Stewardship, AIA Group / AIA Investment Management

 • Ms. Enci Wang, Senior Manager, Responsible Investment, Prudential Plc

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ

 • Ms. Ayako Nomizu, Senior Specialist, Climate Action 100+, PRI

 

ช่วง Q&A

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ

 • Ms. Ayako Nomizu, Senior Specialist, Climate Action 100+, PRI

 

ผู้ดำเนินรายการ คุณสินิดา เพชรวีระกุล​


งานสัมม​นา Thailand Taxonomy กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน
5 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ​

งานสัมมนาออนไลน์ “บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง

วันพฤหัสบดีที่
22 มิถุนายน 2566 เวลา 8.45 – 11.45 น. ผ่านทาง Zoom Webinar 

การอบรมหัวข้อ “Guidelines for Climate Risk Management : Risk Management & Metrics and Targets"

 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านทาง Microsoft Teams


เอกสารประกอบการอบรม

วิทยากร

 • ​​ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์
  นักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


การอบรมหัวข้อ “Guidelines for Climate Risk Management : Investment Management"

 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านทาง Microsoft Teams


 

เอกสารประกอบการอบรม

วิทยากร

 • ​ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์
  นักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน​​
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


การอบรมหัวข้อ “Guidelines for Climate Risk Management : Introduction to TCFD and Governance"

 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านทาง Microsoft Teams


 

เอกสารประกอบการอบรม

วิทยากร

 • ​​ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์
  นักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

​การเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-11.00 น.
ผ่านทาง Facebook Live: สำนักงาน กลต.


กล่าวเปิดงาน

 • นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
  เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.


กล่าวบรรยาย

 • ​นางศิษฏศรี นาคะศิริ
  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต.

งานเสวนาออนไลน์ “​การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ"

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. 
ผ่านทาง Facebook Live สำนักงาน กลต.


 

กล่าวเปิดงานโดย

 • ​นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

 

ร่วมเสวนาโดย

 • นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส อุปนายก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 • นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 • ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น กรรมการและเลขาธิการ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ​นางศิษฏศรี นาคะศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงาน ก.ล.ต.

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียกับระบบรายงานทางการเงินเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี (Value of Audit)

 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท และ facebook live สำนักงาน กลต.


 

 

​​โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

 • นำเสนอผลการศึกษาโครงการ Value of Audit โดยทีมวิจัยจากศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสาร 1 | เอกสาร 2 

​โดย ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล และ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์

 

 • เสวนาหัวข้อ “แนวทางการยกระดับคุณค่าของงานสอบบัญชี"

โดย

 • ​​​​​​​นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต.

 • นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


การจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Guidelines for ESG Integration in Equity Analysis and Presentation in Analyst Research Reports

ผ่านทาง Application ZOOM
(ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14.00 – 16.00 น. 


 กำหนดการ

Opening remarks (English language)

Speakers:

- Ms. Ruenvadee Suwanmongkol,
Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand

- Mr. Paul P. Andrews, Managing Director, Research, Advocacy and Standards, CFA Institute

- Ms. Sineerat Chakrabandhu Na Ayudhya, CFA, CFA Society Thailand

 

ช่วงสัมมนา

o Gui​​delines for ESG Integration in Equity Analysis and Presentation in Analyst Research Reports (English language)

Spea​ker: 

-  Ms. Deb​​orah Kidd, CFA, Director, Global Industry Standards, CFA Institute


o P​​anel Discussion and Q&A: ESG Integration in Equities Analysis – Evolution and the way forward (English language)​​

Speak​ers:

- Mr. Har​​dik Shah, CFA, ESG Practice Lead, GMO, Singapore

- Mr. Phin​​eas Glover, Head of ESG Securities Research, Asia Pacific, Credit Suisse

Mod​​erator:

- Mr. Sivan​​​​anth Ramachandran, CFA, Director, Capital Market Policy, CFA Institute

 

o Panel Disc​​ussion and Q&A: ESG Integration in Equities Analysis – Sharing on Thailand's perspective (ภาษาไทย)

Speak​​ers:

- คุณพัฒนพร ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.

- คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา กรรมการและหัวหน้า  ฝ่ายวิจัย บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณนิพจน์ ไกรล​​าศโอฬาร ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. ทิสโก้ จำกัด


งานสัมมนา  Sustainable Thailand 2022: “Moving from Ambition to Action towards a Greener Financial System"

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 11.45 น.

ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC)


เอกสารประกอบการสัมมนา

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2" (Workshop on SDG-Smart Impact Measurement and Management Class 2)

วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง Astor 2- 3 ชั้น 14  โรงแรมเดอะ เซนต์รีจิส กรุงเทพฯ


เอกสารประกอบการสัมมนา

กา​รขับเคลื่อ​นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย โดย

SDG Sm​art Impact Measurement and Management โดย

 • Artak Melkonyan

 • Pedro Cortez,Business Call to Action, UNDP

 • Fabienne Michoux

เสว​​น​า: การนำ SDGs IMM ไปใช้ในรายงานความยั่งยืน โดย

ทำความรู้จั​กเครื่องมือ Impact Flow​ 
โดย 

 • ​Haidy Lueng, ChangeFusion​


การจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ESG และความเชื่อมโยงกับมูลค่าหลักทรัพย์

ผ่านทาง Microsoft Teams

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  เวลา 14:00-16:00 น. 


 

กำหนดการ

กล่าวเปิดงาน โดย
นางณัฐญา นิยมานุสร
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ช่วงสัมมนา

การบรรยาย หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ESG และความเชื่อมโยงกับมูลค่าหลักทรัพย์

โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร ​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ​​​​แหล่งข้อมูล ESG สำหรับการวิเคราะห์

 • ลักษณะของข้อมูล ESG และการนำไปใช้วิเคราะห์หลักทรัพย์

 • Material factor ของปัจจัย ESG และผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท (ครอบคลุมถึงเรื่อง ESG Risk และตัวอย่างความเชื่อมโยงต่อผลการดำเนินงาน)

 • ข้อควรระวังในการปรับสมมติฐานผลการดำเนินงานด้านการเงินในระหว่างการผนวกรวมปัจจัย ESG

ช่วง  Q & A


งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Responsible Investment in Practice: Implementing ESG Incorporation in Listed Equity and Fixed Income"

ผ่านทาง Application Zoom (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:00-16:00 น. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ United Nations และ Principles for Responsible Investment (PRI)
 

กล่าวเปิดงาน โดย

 • คุณ รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต

 • Ms. Gita Sabharwal, the United Nations Resident Coordinator, Thailand

 • Mr. James Robertson, Head of Asia (ex-China & Japan), PRI

ช่วงเสวนา

Session ที่ 1

 

Session ที่ 2

 

Session ที่ 3: Panel Discussion and Q&A

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา :

 1. Mr. Michal Bartek, Senior Lead, Listed Equity, Investment Practices, PRI

 2. Ms. Carmen Nuzzo, Head of Fixed Income, Investment Practices, PRI

 3. Mr. Eric Nietsch, Head of ESG, Asia, Manulife Investment Management

 4. Mr. William Ng, Senior ESG Engagement Analyst, HSBC Asset Management

Moderated by: Mr. James Robertson, Head of Asia (ex-China & Japan), PRI


​งานสัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุน (Class Action)"

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live​


​- ภาพรวมกฎหมายและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวของกับการดำเนินคดีแบบกลุม

- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (คดีหลักทรัพย์)

โดย  นายพ​งษเดช วานิชกิตติกูล  
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค 1 

​- แนวทางการใหความชวยเหลือแกผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในการดำเนินคดีแบบกลุม

โดย อาจารย ดร. ภูมิศิริ  ดำรงวุฒิ   
อาจารยประจำคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การสนับสนุนการใชสิทธิของผูเสียหายในการดำเนินคดีแบบกลุม

โดย นายยิ่งยง  นิลเสนา   
นายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

ทนายความกับการดำเนินคดีแบบกลุมในภาคปฏิบัติ​

โดย นายจิณณะ  แยมอวม    
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เจ.พี. อินเตอรเนชั่นแนล ลอว จำกัด 
ทนายความผูมีประสบการณ
ดานการฟองคดีแบบกลุม  

งานสัมมนา “แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย" Launch of Thailand SDG Investor Map

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.30 น. 

ณ ห้องบอลรูม I - II โรงแรมไฮแอท รีเจนซี สุขุมวิท และถ่ายทอดสดผ่าน Zoom และ Facebook Live

 


กำหนดการ

เอกสารประกอบการสัมมนา

​​งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Final Call PDPA Onboarding” 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.15 น. จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. 

 • ​​เอกสารประกอบการสัมมนา

DPA frequent concerns
คุณสุจรัส เฉิดฉมาดล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การเตรียมความพร้อมตาม PDPA
คุณอภิวรรณน์  อักษรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ
คุณกำพล ศรธนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
สำนักงาน ก.ล.ต.

PDPA-DataSubjectRight_PersonalDataBreaches 
ดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

Data Flow / ROPA / Privacy Checklist
ดร. สิทธินัย จันทรานนท์ หัวหน้าฝ่าย สังกัดฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน

Data Protection Impact Assessment How to?
ดร. สิทธินัย จันทรานนท์ หัวหน้าฝ่าย สังกัดฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน

การจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูล​
ดร. สิทธินัย จันทรานนท์ หัวหน้าฝ่าย สังกัดฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน


งานสัมมนาออนไลน์ "แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2565"

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 8.45 - 12.00 น. 
ผ่านทาง Face Live "สำนักงาน กลต." และ YouTube "ThaiSEC"

งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Getting Started in Responsible Investment : An introduction to Key Concepts, Practices and the PRI for Thai Market Participantsผ่านทาง Application Zoom

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00-17:00 น.

โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ UN PRI กบข. และ AIMC


 

กล่าวเปิดงาน โดย

 • คุณ รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต

 • Ms. Gita Sabharwal, the United Nations Resident Coordinator, Thailand

 • ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

 • คุณ วศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

 

ช่วงเสวนา

​หัวข้อที่ 1 : An introduction to the PRI and key concepts

โดย Mr. James Robertson, Head of Asia (ex-China & Japan), PRI

 

หัวข้อที่ 2 : Key Practices by PRI Signatories

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา :

1. Mr. Michael Woolley, Director, Sustainability, Eastspring Investments

2. Ms. Edris Boey, Head of ESG Research, Maitri Asset Management

3. ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

 

หัวข้อที่ 3 : Panel Discussion and Q&A

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา :

1. Mr. James Robertson, Head of Asia (ex-China & Japan), PRI

2. Mr. Michael Woolley, Director, Sustainability, Eastspring Investments

3. Ms. Edris Boey, Head of ESG Research, Maitri Asset Management

4. ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.


งานสัมมนาออนไลน์ "เตรียมพร้อมเกษียณด้วย PVD และ กบช.

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ถ่ายทอดทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน กลต. 


งานสัมมนาออนไลน์ “ตรวจสอบความพร้อมให้มั่นใจก่อน PDPA มีผลบังคับใช้

วันพุธที่
15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ สคส. สกมช. และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

งานประชุมออนไลน์ "การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน" ผ่านทาง Microsoft Teams 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00-16:00 น.

งานสัมมนาออนไลน์ The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar “Policy Implication for Digital Asset Regulation: A Peek at Global Movements"  
วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2564

งานสัมมนา "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)”
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ถ่ายทอดทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน กลต.
​​

        (คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)งานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Overview on “ESG Integration Framework” for Investment Analysis

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14:30 – 16:00 น.
จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ
CFA Institute และ CFA Thailand

​สัมมนาออนไลน์ "ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ"

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ถ่ายทอดทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน ก.ล.ต. เพจกระทรวงแรงงาน และเพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)งานสัมมนา SEC Capital Market Regional Seminar 2021

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 - 12.15 น.

ผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน ก.ล.ต.

จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 • กำหนดการ

 • ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวเปิดการสัมมนา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • เสวนา  “ตลาดทุนรูปแบบใหม่เพื่อโอกาสสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน

  ผู้ร่วมเสวนา
  - คุณจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
  - คุณมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท SCB10X
  - คุณอนุรักษ์ บุญแสวง นักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จ ศิษย์เก่าม.สงขลานครินทร์
  - คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
  ผู้ดำเนินรายการ คุณสินิดา เพชรวีระกุล
 • ​การนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อที่ 3: The Impact of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) on Financial Performance of Listed Companies in Thailand

  โดย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ผู้วิจารณ์ผลงาน
  - ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล Technical Director, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
​งานสัมมนาออนไลน์ Cyber Armor : Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Capital Market Threat Landscape

ผ่านทาง Appliacation Zoom​​​​

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

​การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ทางออนไลน์) เรื่อง "อำนาจสอบสวนความผิดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

ประชุมผ่านทาง Application Zoom 
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 


​“พลิกโฉม​ตลาดทุนไทย ไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล : เปิดตัว Digital Infrastructure ภายใต้ SANDBOX ก.ล.ต."

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 - 11.15 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

​"SEC SME/Startup Forum : เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน"

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน ก.ล.ต.

เจาะประเด็น การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโทฯ"

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 17.00 - 18.30 น.

ผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน ก.ล.ต.


 • กล่าวเปิดงาน
  คุณรื่นวดี  สุวรรณมงคล
  เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

 • กล่าวถึงหลักการและที่มา “การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโทฯ"
  คุณจอมขวัญ คงสกุล
  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

 • เสวนา หัวข้อ “เจาะทุกประเด็น การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโทฯ"

  วิทยากรผู้ร่วมเสวนา:
  1. คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์   
  นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
  2. คุณนภนวลพรรณ ภวสันต์ 
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน   สำนักงาน ก.ล.ต.
  3. คุณสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์   
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.

 • เอกสารประกอบการสัมมนา
  ของคุณนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต.

 • คลิปงานสัมมนา​

งานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 8.30 - 12.00 น. ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ก้าวต่อไปของ ก.ล.ต. : ธุรกิจ และการลงทุนในยุคดิจิทัล"

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.00 – 12.00น. ผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน ก.ล.ต.


 • กล่าวเปิดงาน
  คุณรื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.​​
   

 • เสวนา หัวข้อ “รู้ทันการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี"
  วิทยากรผู้ร่วมเสวนา:
  1. ผศ.ดร. วรประภา นาควัชระ  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์   นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย​
  3. คุณอัครเดช เดี่ยวพานิช  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด และผู้ก่อตั้งเพจ Coinman
  - ผู้ดำเนินรายการ: คุณสินิดา เพชรวีระกุล​

 • คลิปงานสัมมนา

Fraud: Prevention and Detection

20 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.30น. 

​ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต. 


วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
- คุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ
หุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด

- คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดำเนินรายการ : คุณสินิดา เพชรวีระกุล ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารประกอบการบรรยาย ​

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. 

​“ก้าวแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทย"

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563  เวลา 9.00 – 13.00น.

ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต. 


 • ​​กล่าวต้อนรับ

 • คุณรื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.

 • กล่าวเปิดงาน

 • ดร. ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

 • เสวนา หัวข้อ “เส้นทาง SME สู่ตลาดทุนไทย"
  - นายวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์มจำกัด
  - นายสินิทธ์ อาจหาญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินเอ เซอร์วิส จำกัด
  - นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บานาน่าเค้ก จำกัด
  - นายธนวิชญ์ ต้นกันยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด
  - นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง ตัวแทน Angel investor / VC

 • ผู้ดำเนินรายการ
  คุณสินิดา เพชรวีระกุล

“Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases"

29 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30น.

ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต. 

​วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

- คุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- คุณเกศรา มัญชุศรี  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

- คุณขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  หุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอสวี แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดำเนินรายการ : คุณสินิดา เพชรวีระกุล ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารประกอบการบรรยาย ของ คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล   ผู้ช่วยเลข​าธิการ สายกำกับบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)​​​


​​การสัมมนา online เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 
หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน: เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร” 
9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 10.15 น. 
​ผ่าน facebook live เพจ “สำนักงาน ก.ล.ต.” และ เพจ “TRBN”

​กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การเสวนา หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน: เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร"  โดย

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล

การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์

การกำกับดูแลsubordinated perpetual bond

9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ​


​​

“Regulatory Guillotine ก้​าวใหม่ของตลาดทุนไทย แข่งได้ในตลาดทุนโลก"

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงาน ก.ล.ต. ​


วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

 • คุณรื่นวดี  สุวรรณมงคล
  เลขาธิการ  สำนักงาน ก.ล.ต.

 • คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สำนักกฎหมาย  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • ดร.กิรติพงศ์  แนวมาลี
  นักวิชาการอาวุโส  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 • คุณธวัชชัย  พิทยโสภณ
  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายกฎหมาย  สำนักงาน ก.ล.ต.

 ผู้ดำเนินรายการ

 • คุณสินิดา เพชรวีระกุล

เอกสารประกอบการบรรยาย
ของ ดร.กิรติพงศ์ แนวมาลี
นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)​


​​ร่วมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.

​การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection
5 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
 • กำหนดการ​

 • แบบสำรวจความคิดเห็นงานสัมมนา 

 • การเตรียมความพร้อมระดับองค์กรในเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​

 • บรรยายเสริมสร้างความรู้ในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวทางปกป้องข้อมูล
  โดย นายปริญญา หอมเอนก
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ​

 • การเสวนาเกี่ยวกับ Personal Data Protection 
  โดย 
  - นายปริญญา หอมเอนก 
  - นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย  
  คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  - ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง​  
  ที่ปรึกษารักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย 
  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  - ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ 
  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.​

SEC Fintech for SMEs and Startups
27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5​


​​งานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.30 – 12.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก​
From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies ​
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก​


 • กำหนดการ​ 

 • Agen​da​

 • ดาวน์โหลดหนังสือ Sustainable Development Goal​s

 • คลิปงานสัมมนา​

 • กล่าวต้อนรับ

  • Ms. Kanni Wignaraja
   ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้ช่วยผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

  • คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
   เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  • คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์
   อุปนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

 • กล่าวเปิดงาน 
  โดย ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ 
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) (
  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

 • บรรยายเรื่อง 'ทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน'
  ย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

  หัวข้อ:

  • ความคาดหวังของรัฐบาลต่อบทบาทของภาคเอกชน ในการเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • ความท้าทายและโอกาสสำคัญในการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน

  • การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนำ SDGs มาปรับใช้ตลอดสายการผลิตและการสร้างแรงจูงใจโดยภาครัฐ

 • Business Call to Action (BCtA) platform ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เเละเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกระทบ​
  Mr. Artak Melkonyan, Chief Operations Officer, UNDP SDG Innovative Finance

 • เสวนาหัวข้อ: จาก ESG สู่ SDGs: ทำไมจึงสำคัญ ผู้ร่วมเสวนา

 • ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ 

  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ​

 • คุณจอมขวัญ คงสกุล ​
  ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์​
  ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั
  ด (มหาชน)

 • ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร
  ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ด้านความยั่งยืนและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

 • คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล
  ประธานคณะกรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์
  แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

 • ผู้ดำเนินรายการ: 
  คุณธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 

  คำถาม
  :

 • บริษัทสามารถผสาน SDGs เข้ากับโมเดลธุรกิจได้อย่างไร

 • ทำไมจึงจำเป็นต้องมีการจัดการและวัดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ธุรกิจวัดแะขยายผลกระทบได้อย่างไร

 • ความท้าทาย และโอกาสในการวัดและจัดการผลกระทบ​

​​SEC Capital Market Symposium 2019
17 ธันวาคม 2562
ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อี​สติน แกรนด์ สาทร
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงจูงใจภาษีและการลงทุนระยะยาวของคนไทย"
  โดย ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Prese​ntation​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “บทบาทของประชากรกลุ่ม generation ต่าง ๆ ที่มีต่อการลงทุนในตลาดทุน"

  ผู้เขียน ฝ่ายวิจัย สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Presentation​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Presentation​

 • การเสวนา เรื่อง “สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทย สู่ความยั่งยืน"

  โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

  นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

  ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการกำกับตลาดทุน

  Presentation​

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “เจาะลึกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยด้านระบบการเงิน: มุมมองของ World Economic Forum ภายใต้ความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

  โดย รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
  Presentation​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First ​​ Implementation?"

  ผู้เขียน ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Presentation​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน​

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Does Assurance Enhance the Value-relevance of CSR Disclosure?: Evidence from London Stock Exchange"

  ผู้เขียน ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

  Presentation​​​

  ผู้วิจารณ์ผลงาน ดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ อาจารย์ประจำ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​

  Presentation​​​​

​ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน
2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ คริสตัล บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ

การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
7 ตุลาคม 2562
ณ สโมสรทหารบก

คาราวาน ก.ล.ต.สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.15 น.

ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี​


คาราวานตลาดทุนไปยามขอนแก่น
10 กันยายน 2562 8.30 - 15.00 น.
ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น​

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) กับการคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน
5 สิงหาคม 2562 9.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.
Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand
5 สิงหาคม 2562 13.30 – 16.30 น. 
อประชุม ศุกรีย์ แก้​วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
​4 รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล
11 กรกฎาคม 2562 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

มีอะไรใหม่กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6
24 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 - 11.00 น.
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

​สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ​

SEC Conference 2019 Capital Market for All
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ชั้น 23 ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ CTW BKK

 • แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2562 - 2564

 • Key Remarks 2018 in Review and Moving Forward  โดย รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.​

 • Pav​ing Foundation for Being an Adaptive Regulator​โดย วรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส​ ก.ล.ต.​​​​

 • Digitalization of Capital Market โดย ทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และที่ปรึกษา ก.ล.ต.

 • Democratized Access to Wealth Advice โดย ณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. / วศิน วณิชย์วรนันท์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน / ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 • Driving Partnership for Sustainable Growth โดย สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. / กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย​

 • คลิปงานสัมมนา​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Complaint Center

โทรศัพท์ 1207